en-USel-GR

Οικολογικό Σήμα της ΕΕ (EU Ecolabel)

Το εθελοντικό σύστημα απονομής οικολογικού σήματος της ΕΕ (EU Ecolabel) λειτουργεί από το 1992 και αποτελεί μέρος ευρύτερης ευρωπαϊκής στρατηγικής που εστιάζει στην προαγωγή της αειφόρου παραγωγής και κατανάλωσης. Συγκεκριμένα, το σύστημα αυτό αποσκοπεί στην προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών τα οποία, σε σύγκριση με άλλα προϊόντα και υπηρεσίες της ίδιας κατηγορίας, μπορούν να συμβάλλουν στον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής τους, συνεισφέροντας έτσι στην αποδοτική χρήση των πόρων και σε ένα υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με την καθοδήγηση και την ενημέρωση καταναλωτών με ακριβείς, μη παραπλανητικές και επιστημονικά τεκμηριωμένες πληροφορίες σχετικά με τα συγκεκριμένα προϊόντα και  υπηρεσίες.

Η νομοθεσία η οποία διέπει το Οικολογικό Σήμα είναι ο Κανονισμός (ΕΚ) 66/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με το οικολογικό σήμα της ΕΕ (EU Ecolabel) και η σχετική τροποποίηση που αφορά στην αναθεώρηση των τελών (Κανονισμός 782/2013).

Το  Ανώτατο Συμβούλιο Απονομής Οικολογικού Σήματος - ΑΣΑΟΣ είναι ο εθνικός αρμόδιος φορέας για την απονομή του οικολογικού σήματος της ΕΕ με Πρόεδρο τον εκάστοτε Γενικό Γραμματέα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας - ΥΠΕΝ. Η λειτουργία του ΑΣΑΟΣ διέπεται  από την ΚΥΑ υπ. αρ. 86644/2482/15.09.1993 (ΦΕΚ 763/Β/1993) και τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ. αρ. 66/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009.

Το ΑΣΑΟΣ είναι ενδεκαμελές όργανο, συγκροτείται με Απόφαση του Υπουργού ΠΕΝ και αποτελείται από εκπροσώπους (με τους αναπληρωτές τους) συγκεκριμένων αρμόδιων φορέων, όπως αναφέρεται στη προαναφερόμενη ΚΥΑ (ΥΠΕΝ, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, Γενικό Χημείο του Κράτους, Οργάνωση Καταναλωτών, Οικολογική/Περιβαλλοντική  Οργάνωση). Η θητεία των μελών του ΑΣΑΟΣ είναι διετής (με δυνατή επίσης τη διετή ανανέωση).

H διαχείριση και ευθύνη  όλων των θεμάτων που αφορούν στο οικολογικό σήμα της ΕΕ ασκείται από το Τμήμα Περιβαλλοντικών Πιστοποιήσεων (Δ/νση Διαχείρισης Αποβλήτων και Περιβαλλοντικών Πιστοποιήσεων, Γενική Δ/νση Περιβαλλοντικής Πολιτικής) του ΥΠΕΝ.

Η χρήση του οικολογικού σήματος της ΕΕ προστατεύεται τόσο από την παρακάτω αγορανομική διάταξη όσο και από τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 66/2010 (άρθρο 10 περί εποπτείας της αγοράς και ελέγχου της χρήσης του οικολογικού σήματος της ΕΕ &  άρθρο 17 περί κυρώσεων).
Αγορανομική Διάταξη / άρθρο 51, σχετικά με τη χρήση του όρου «οικολογικό» (Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών - Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ – υπ αρ. 91354/2017 ΥΑ, ΦΕΚ 2983/Β/30.08.2017) στην οποία αναφέρεται ότι:

«Δεν επιτρέπεται η χρήση του επιθετικού προσδιορισμού «οικολογικό» ή «οίκο» στην ελληνική ή σε ξένη γλώσσα, επί ή κατά τη συσκευασία προϊόντος σε όλα τα στάδια εμπορίας και διακίνηση καθώς και σε διαφήμιση κάθε είδους που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης, εφόσον σε αυτό δεν έχει εκχωρηθεί ο παραπάνω όρος ή οικολογικό σήμα, είτε βάσει του Κανονισμού ΕΚ/66/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου όπως ισχύει «σχετικά με το οικολογικό σήμα της ΕΕ (EU Ecolabel)» είτε βάσει ιδιωτικού ή δημοσίου συστήματος εκχώρησης, που ισχύει νόμιμα σε κράτος μέλος της ΕΕ, την Τουρκία ή σε κράτος ΕΖΕΣ, συμβαλλόμενο μέρος της Συμφωνίας για τον ΕΟΧ.

Οι κατασκευαστές προϊόντων με οικολογικό λογότυπο ή και οικολογικές ενδείξεις ή οι υπεύθυνοι για τη διάθεσή τους στην αγορά, εγκατεστημένοι σε Κράτος Μέλος της ΕΕ, την Τουρκία ή σε κράτος ΕΖΕΣ, πρέπει να κατέχουν σχετική βεβαίωση εκχώρησης, βάσει κάποιου συστήματος από τα προβλεπόμενα ανωτέρω.

Στους παραβάτες επιβάλλεται πέραν άλλων κυρώσεων βάσει του ν. 2251/1994 όπως ισχύει και εφόσον έχει εφαρμογή, πρόστιμο τριών χιλιάδων ευρώ (3.000€) ανά κωδικό προϊόντος, για σήμανση με χρήση του όρου «οικολογικό» ή «οικο», όταν δεν πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις.

Προς το παρόν έχουν θεσπισθεί από την ΕΕ οικολογικά κριτήρια για 13 κατηγορίες προϊόντων & 1 κατηγορία υπηρεσιών η οποία περιλαμβάνει τουριστικά καταλύματα και camping ως ακολούθως:

1. Kαλλυντικά προϊόντα που ξεπλένονται μετά τη χρήση (rinse-off cosmetic products)
[σαπούνια για το μπάνιο (toilet soaps), παρασκευάσματα για το μπάνιο (shower preparations), σαμπουάν (shampoos), προϊόντα συντήρησης των μαλλιών (hair conditioning products), προϊόντα ξυρίσματος (shaving products)].
Κριτήρια User Manual /
Application Pack
Πακέτο αίτησης
Συμπληρωματικές
πληροφορίες
(αγγλικά)
2. Απορροφητικά προϊόντα υγιεινής (absorbent hygiene products)
[βρεφικές πάνες (baby diapers), σερβιέτες (feminine care pads), ταμπόν γυναικείας υγιεινής (tampons) και επιθέματα θηλασμού (επίσης γνωστά ως κομπρέσες στήθους) -  nursing pads (also known as breast pads)].
Κριτήρια User Manual /
Application Pack
Πακέτο αίτησης
Συμπληρωματικές
πληροφορίες
(αγγλικά)
3. Προϊόντα καθαρισμού (cleaning up)
- Προϊόντα καθαρισμού σκληρών επιφανειών (σε εσωτερικούς χώρους) όπως προϊόντα για καθαρισμό τοίχων, δαπέδων και άλλων σταθερών επιφανειών (hard surface cleaning products)
Κριτήρια User Manual /
Application Pack
Πακέτο αίτησης
Συμπληρωματικές
πληροφορίες
(αγγλικά)
- Απορρυπαντικά για πλυντήρια πιάτων (detergents for dishwashers)
Κριτήρια User Manual /
Application Pack
Πακέτο αίτησης
Συμπληρωματικές
πληροφορίες
(αγγλικά)
  - Απορρυπαντικά πλυντηρίων πιάτων για βιομηχανική ή ιδρυματική χρήση (industrial and institutional dishwasher detergents)
Κριτήρια User Manual /
Application Pack
Πακέτο αίτησης
Συμπληρωματικές
πληροφορίες

(αγγλικά)
  - Απορρυπαντικά πιάτων στο χέρι (hand dishwashing detergents)
Κριτήρια User Manual /
Application Pack
Πακέτο αίτησης
Συμπληρωματικές
πληροφορίες

(αγγλικά)
  - Απορρυπαντικά για πλυντήρια ρούχων (laundry detergents)
Κριτήρια User Manual /
Application Pack
Πακέτο αίτησης
Συμπληρωματικές
πληροφορίες

(αγγλικά)
- Απορρυπαντικά πλυντηρίων ρούχων  για βιομηχανική ή ιδρυματική χρήση (industrial and institutional laundry detergents)  
Κριτήρια User Manual /
Application Pack
Πακέτο αίτησης
Συμπληρωματικές
πληροφορίες

(αγγλικά)
 - Υπηρεσίες καθαρισμού εσωτερικών χώρων (indoor cleaning services)
Κριτήρια User Manual /
Application Pack
Πακέτο αίτησης
Συμπληρωματικές
πληροφορίες

(αγγλικά)
  4. Ένδυση και κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα (clothing and textiles)
- Κλωστουφαντουργικά προϊόντα (textile products)
Κριτήρια User Manual /
Application Pack
Πακέτο αίτησης
Συμπληρωματικές
πληροφορίες

(αγγλικά)
- Είδη υπόδησης (footwear)
Κριτήρια User Manual /
Application Pack
Πακέτο αίτησης

Συμπληρωματικές
πληροφορίες

(αγγλικά)

5. Φτιάξτο μόνος σου (Do it Yourself – DIY)
Χρώματα και Βερνίκια εσωτερικών και εξωτερικών χώρων (paints & varnishes)
Κριτήρια User Manual /
Application Pack
Πακέτο αίτησης

Συμπληρωματικές
πληροφορίες

(αγγλικά)

6. Ηλεκτρονικές συσκευές (electronic equipment)
 - Εξοπλισμός απεικόνισης όπως εκτυπωτές, φωτοαντιγραφικά μηχανήματα και πολυμηχανήματα (imaging equipment)
Κριτήρια User Manual /
Application Pack
Πακέτο αίτησης

Συμπληρωματικές
πληροφορίες

(αγγλικά)

- Προσωπικοί υπολογιστές, φορητοί υπολογιστές και υπολογιστές – ταμπλέτες (personal, notebook and tablet computers)
Κριτήρια User Manual /
Application Pack
Πακέτο αίτησης

Συμπληρωματικές
πληροφορίες

(αγγλικά)

- Τηλεοπτικοί δέκτες (televisions)
Κριτήρια User Manual /
Application Pack
Πακέτο αίτησης

Συμπληρωματικές
πληροφορίες

(αγγλικά)

7.  Επικαλύψεις – επενδύσεις (coverings)
 - Επενδύσεις δαπέδων με βάση το ξύλο, τον φελλό και το μπαμπού (Wood-, cork- and bamboo based floor coverings)
Κριτήρια User Manual /
Application Pack
Πακέτο αίτησης

Συμπληρωματικές
πληροφορίες

(αγγλικά)

- Σκληρές επικαλύψεις όπως φυσικοί λίθοι, συσσωματωμένοι λίθοι, στοιχεία επίστρωσης από σκυρόδεμα, πλακίδια μωσαϊκού, κεραμικά πλακίδια και αργιλικά πλακίδια για εσωτερική / εξωτερική χρήση με εφαρμογή τόσο σε δάπεδο όσο και σε τοίχο (hard coverings as natural stones, agglomerated stones, concrete paving units, terrazzo tiles, ceramic tiles and clay tiles for internal / external use that can be applied both to floor and wall coverings).
Κριτήρια User Manual /
Application Pack
Πακέτο αίτησης

Συμπληρωματικές
πληροφορίες

(αγγλικά)

8. Έπιπλα και στρώματα κρεβατιών (furniture and bed mattresses)
 - Έπιπλα (furniture)
Κριτήρια User Manual /
Application Pack
Πακέτο αίτησης

Συμπληρωματικές
πληροφορίες

(αγγλικά)

- Στρώματα κρεβατιών (bed mattresses)
Κριτήρια User Manual /
Application Pack
Πακέτο αίτησης

Συμπληρωματικές
πληροφορίες

(αγγλικά)

9. Κηπουρική (Gardening)
 - Μέσα ανάπτυξης (growing media), Βελτιωτικά εδάφους (soil improvers) & Εδαφοκάλυμμα (mulch)
Κριτήρια User Manual /
Application Pack
Πακέτο αίτησης

Συμπληρωματικές
πληροφορίες

(αγγλικά)

10. Οικιακές συσκευές (household appliances)
 - Αντλίες θερμότητας (heat pumps) (ηλεκτροκίνητες, αεριοκίνητες ή λειτουργούσες με απορρόφηση – electrically driven, gas driven or gas absorption)
Κριτήρια User Manual /
Application Pack
Πακέτο αίτησης

Συμπληρωματικές
πληροφορίες

(αγγλικά)

- Υδρονικοί θερμαντήρες νερού (water based heaters)
Κριτήρια User Manual /
Application Pack
Πακέτο αίτησης

Συμπληρωματικές
πληροφορίες

(αγγλικά)

11.  Λιπαντικά (lubricants)
 - Λιπαντικά
Κριτήρια User Manual /
Application Pack
Πακέτο αίτησης

Συμπληρωματικές
πληροφορίες

(αγγλικά)

12. Άλλα οικιακά αντικείμενα (other household items)
 - Βρύσες κουζίνας και μπάνιου (sanitary tapware)
Κριτήρια User Manual /
Application Pack
Πακέτο αίτησης

Συμπληρωματικές
πληροφορίες

(αγγλικά)

 - Αποχωρητήρια και ουρητήρια με καταιονισμό νερού (flushing toilets & urinals)
Κριτήρια User Manual /
Application Pack
Πακέτο αίτησης

Συμπληρωματικές
πληροφορίες

(αγγλικά)

13. Προϊόντα χάρτου (paper products)
 - Μεταποιημένα προϊόντα χαρτιού όπως ντοσιέ/κλασέρ, τετράδια, σημειωματάρια, προσωπικά ημερολόγια (converted paper)
Κριτήρια User Manual /
Application Pack
Πακέτο αίτησης

Συμπληρωματικές
πληροφορίες

(αγγλικά)

 - Δημοσιογραφικό χαρτί (newsprint paper)
Κριτήρια User Manual /
Application Pack
Πακέτο αίτησης

Συμπληρωματικές
πληροφορίες

(αγγλικά)

 - Εκτυπωμένο χαρτί (printed paper)
Κριτήρια User Manual /
Application Pack
Πακέτο αίτησης

Συμπληρωματικές
πληροφορίες

(αγγλικά)

 - Φωτοαντιγραφικό  και χαρτί γραφής (copying and graphic paper)
Κριτήρια User Manual /
Application Pack
Πακέτο αίτησης

Συμπληρωματικές
πληροφορίες

(αγγλικά)

 - Χαρτί υγείας – καθαριότητας (tissue paper)
Κριτήρια User Manual /
Application Pack
Πακέτο αίτησης

Συμπληρωματικές
πληροφορίες

(αγγλικά)

Υπηρεσίες – καταλύματα διακοπών (holiday accommodation)
 - Tουριστικά καταλύματα (tourist accommodation)
Κριτήρια User Manual /
Application Pack
Πακέτο αίτησης

Συμπληρωματικές
πληροφορίες

(αγγλικά)

 Περισσότερες πληροφορίες στο επίσημο site της Ε.Ε.www.ecolabel.eu

Eνημερωτικό έντυπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
 

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

BREXIT

ΟΔΗΓΙΕΣ

ΤΕΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΑ ΤΕΛΗ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

  • ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΝΕΜΗΘΕΙ ΤΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΑ ΤΗΣ ΕΕ
  • ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ - ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΝΕΜΗΘΕΙ ΤΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΑ ΤΗΣ ΕΕ
    • CLEANWAΥ Ε.Π.Ε.
    • ROLCO ΒΙΑΝΥΛ Α.Ε.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας - ΥΠΕΝ /
Ανώτατο Συμβούλιο Απονομής Οικολογικού Σήματος της ΕΕ - ΑΣΑΟΣ
Τμήμα Περιβαλλοντικών Πιστοποιήσεων
τηλ.:  210 8642445, 210 8620557
e-mail: asaosprv.ypeka.gr

bostanci escort
Swiss Replica watches
bedava bonus veren siteler
olgun porno
bonusdolu.com
antalya escort
xxx fox vidos old woman fuck hard
bodrum escort
porno
pornolar