en-USel-GR

Περιβαλλοντική πληροφορία

Η Σύμβαση του Aarhous για την πρόσβαση στις πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στην λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στην δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα έχει υπογραφεί από την Ελλάδα στις 25 Ιουνίου 1998 και κυρώθηκε από τη χώρα μας με το νόμο 3422/12-12-2005 (ΦΕΚ Α 303/13.12.2005).


Η Σύμβαση για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα  της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE) η οποία υπεγράφη στο Αarhus  της Δανίας στις 25 Ιουνίου 1998 (και  εν συνεχεία αναφέρεται ως η Σύμβαση του Aarhus) κυρώθηκε,  σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ.1 του Συντάγματος, με το νόμο 3422/12.12.2005 (ΦΕΚ Α΄ 303/13.12.2005).

Η Σύμβαση  τέθηκε σε ισχύ στις 30 Οκτωβρίου 2001 και αποτελεί αναμφίβολα το πιο αναλυτικό και νομοτεχνικά επεξεργασμένο διεθνές κείμενο που ρυθμίζει το συγκεκριμένο αντικείμενο, περιλαμβάνει 22 άρθρα και δύο Παραρτήματα και αποτελείται από τρεις πυλώνες  έκαστος των οποίων περιλαμβάνει διατάξεις που εκχωρούν διαφορετικά δικαιώματα:

Ο πρώτος πυλώνας αναφέρεται στο δικαίωμα των πολιτών να έχουν πρόσβαση στις περιβαλλοντικές πληροφορίες και μπορεί να χωριστεί σε 2 μέρη. Το πρώτο μέρος αφορά το δικαίωμα του κοινού να ζητεί πληροφορίες από τις δημόσιες αρχές και την υποχρέωση των δημοσίων αρχών να παρέχουν τις πληροφορίες αυτές (άρθρο 4). Το δεύτερο μέρος αφορά το δικαίωμα του κοινού να λαμβάνει πληροφορίες, και την υποχρέωση των δημοσίων αρχών να συλλέγουν και να διαχέουν την πληροφόρηση χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη αίτηση εκ μέρους του κοινού και καλύπτεται από το (άρθρο 5). Στις παραπάνω υποχρεώσεις των δημοσίων αρχών προβλέπονται διάφορες εξαιρέσεις όπως λόγοι εθνικής άμυνας και δημόσιας ασφάλειας, προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας κ.λ.π.

Ο δεύτερος πυλώνας αναφέρεται στην συμμετοχή του κοινού στην λήψη αποφάσεων και χωρίζεται σε 3 μέρη. Το πρώτο μέρος αφορά την συμμετοχή του κοινού, που αφορά ή εστιάζεται σε μια συγκεκριμένη δραστηριότητα (άρθρο 6). Το δεύτερο μέρος αφορά την συμμετοχή του κοινού στην προετοιμασία περιβαλλοντικών σχεδίων, προγραμμάτων και πολιτικών (άρθρο 7). Τέλος, το τρίτο μέρος αφορά την συμμετοχή του κοινού στην προετοιμασία νόμων, κανονισμών και νομικά δεσμευτικών κανόνων (άρθρο 8).

Ο τρίτος πυλώνας αναφέρεται στην πρόσβαση στην δικαιοσύνη. Ουσιαστικά θέτει σε ισχύ τους δύο προηγούμενους πυλώνες στις εθνικές νομοθεσίες και ενδυναμώνει την εφαρμογή της εθνικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας (άρθρο 9.).

Η ελληνική πολιτεία, πέραν της κύρωσης με νόμο της εν λόγω σύμβασης, προχώρησε στις ακόλουθες νομοθετικές δράσεις στο πλαίσιο εφαρμογής της σύμβασης:

  • Για την  ενσωμάτωση της Οδηγίας 2003/4 για την Πρόσβαση του κοινού στην περιβαλλοντική πληροφόρηση που είχε εκδοθεί από την Ε.Ε. για την εφαρμογή της Σύμβασης, εξέδωσε την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) υπ’αριθμ. ΗΠ 11764/653/2006 (ΦΕΚ 327Β/17-3-2006) με θέμα την πρόσβαση του κοινού στις δημόσιες αρχές για παροχή πληροφοριών σχετικά με το περιβάλλον.
     
  • Εξέδωσε την ΚΥΑ 37111/2021/2003 (ΦΕΚ Β 1391/29.09.2003) με θέμα τον Καθορισμό τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά την διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του Νόμου 3010/2002 καθώς και την Οδηγία 2003/35 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του  Συμβουλίου
     
  • Επίσης εξέδωσε την ΚΥΑ υπ’αριθμ. 9269/470/2007 - ΦΕΚ 286 Β’/ 02.03.2007 που ενσωμάτωσε τις διατάξεις των άρθρων 3 (παρ.7) και 4 (παρ.4) της Οδηγίας 2003/35/ΕΚ όσον αφορά τα μέσα ένδικης προστασίας του κοινού κατά πράξεων ή παραλείψεων της Διοίκησης σχετικά με θέματα ενημέρωσης και συμμετοχής του κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων .

Η υπηρεσία Διεθνών Δραστηριοτήτων & Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ορισθεί ως εθνικό εστιακό σημείο για την σύμβαση Aarhus. Στο πλαίσιο αυτό παρακολουθεί και συμμετέχει στις κυριότερες διεθνείς και ευρωπαϊκές συναντήσεις της Σύμβασης. Παράλληλα έχει ήδη εκπονήσει την πρώτη εθνική έκθεση για την εφαρμογή της Σύμβασης Aarhus στην Ελλάδα συντονίζοντας όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες και υπουργεία προς τον σκοπό αυτό και αποστέλλοντάς την προς την Γραμματεία της Σύμβασης Aarhus στη Γενεύη. Eπί πλέον έχει συντάξει την πρώτη Εθνική Έκθεση για την Οδηγία 2003/4 για την πρόσβαση του κοινού στην περιβαλλοντική πληροφόρηση και την έχει αποστείλει προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο πλαίσιο της Σύμβασης Aarhus λειτουργεί και ο «Ενημερωτικός Μηχανισμός Σύμβασης Aarhus» του Εθνικού Δικτύου Πληροφοριών Περιβάλλοντος.

Έρευνα για τη Χρήση Φυτοφαρμάκων και Εντομοκτόνων
Η έρευνα αυτή έχει συσταθεί στο πλαίσιο ενός ευρωπαϊκού προγράμματος του οποίου την ευθύνη έχει η  Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας  των Τροφίμων (EFSA). Οι ερωτήσεις αφορούν τη χρήση των φυτοφαρμάκων και των εντομοκτόνων που χρησιμοποιούμε στο σπίτι και στον κήπο για την καταπολέμηση των εντόμων, των ζιζανίων, των σαλιγκαριών, των ποντικιών κλπ. Ο σκοπός  της έρευνας είναι η συλλογή πληροφοριών σχετικά με την πιθανή έκθεση των ερασιτεχνών χρηστών στις ουσίες που περιέχουν τα φυτοφάρμακα και τα εντομοκτόνα, και απευθύνεται μόνο σε ερασιτέχνες χρήστες και όχι σε επαγγελματίες. Διάρκεια έρευνας έως 1η  Δεκεμβρίου.

Πρωτόκολλο PRTR

Σε ειδική συνάντηση των Μελών της Σύμβασης του Aarhus το 2003 στο Κίεβο, αποφασίστηκε η δημιουργία του Πρωτοκόλλου του Μητρώου Έκλυσης και Μεταφοράς Ρύπων-ΜΕΜΡ (Pollutant Release and Transfer Register-PRTR) το οποίο υπάγεται στην Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE). Το ΜΕΜΡ είναι μια περιβαλλοντική βάση δεδομένων που περιλαμβάνει στοιχεία εκπομπών (στον αέρα, στα ύδατα και στο έδαφος) και μεταφοράς, εκτός του γηπέδου των εγκαταστάσεων, συγκεκριμένων ρύπων από ορισμένες δραστηριότητες. Μέχρι σήμερα το παραπάνω Πρωτόκολλο έχει υπογραφεί από 36 Μέλη Κράτη και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέδωσαν τον Κανονισμό 166/2006/ΕΚ με τον οποίο θεσπίζεται το Ευρωπαϊκό Μητρώο Έκλυσης και Μεταφοράς Ρύπων-Ε ΜΕΜΡ (European Pollutant Release and Transfer Register-E PRTR) προκειμένου να εφαρμοστεί το Πρωτόκολλο της UNECE από την Ευρωπαϊκή Ένωση.   

Οι φορείς εκμετάλλευσης των δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στον Κανονισμό 166/2006/ΕΚ οφείλουν να υποβάλλουν μέχρι την 31η Μαρτίου, είτε εγγράφως στη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (Λ. Αλεξάνδρας 11, Αθήνα Τ.Κ. 114 73, τηλ.2106470821) είτε ηλεκτρονικά στη δ/νση p.xenou@prv.ypeka.gr, το ερωτηματολόγιο (doc, pdf) συμπληρωμένο σύμφωνα με τον Κανονισμό και τα εκάστοτε κατευθυντήρια έγγραφα.

Τα στοιχεία των ετήσιων εκθέσεων που υποβάλλει η χώρα στο Ε-ΜΕΜΡ είναι δημοσιοποιημένα στην ιστοσελίδα του Ε-ΜΕΜΡ και στην ιστοσελίδα του ΕΙΟΝΕΤ, με ελεύθερη πρόσβαση για το κοινό. 

Εκθέσεις Σύμβασης Aarhus

Σύμβαση Άαρχους Εθνική Έκθεση Εφαρμογής της Ελλάδας 2013 (ελληνικό κείμενο) 
Σύμβαση Άαρχους Εθνική Έκθεση Εφαρμογής της Ελλάδας 2013 (αγγλικό κείμενο) 
Εθνική Έκθεση 2010 για τη Σύμβαση Aarhus
Εθνική Έκθεση για την Οδηγία 2003/4ΕΚ για την πρόσβαση του κοινού στις περιβαλλοντικές πληροφορίες
Εθνική ΄Εκθεση 2008 για τη Σύμβαση Aarhus

Έκθεση SOER 2010 - Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος

Έκθεση SOER 2010 - Ελληνικά
Megatrends

Θεματικές Εκθέσεις – Αγγλικά

  - Adapting to climate change
  - Air pollution
  - Biodiversity
  - Consumption and environment
  - Freshwaster quality
  - Land use
  - Marine and coastal
  - Material resources and waste
  - Mitigating climate change
  - Soil
  - Understanding climate change
  - Urban environment
  - Water resources - quantity and flows

Άλλες Εκθέσεις

Eurostat - Στατιστική και Λογιστική για το Περιβάλλον στην Ευρώπη εκδ. 2010

Ανακοινώσεις

Σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος ένδικης προστασίας των πολιτών σε θέματα πρόσβασης στις δημόσιες αρχές για παροχή πληροφοριών σχετικά με το περιβάλλον