Θαλάσσια Χωροταξία

Το έργο με τίτλο «Διασυνοριακή Συνεργασία για Εφαρμογή Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού» και ακρωνύμιο «ΘΑΛ-ΧΩΡ 2» υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014- 2020» και διέπεται από τους οικείους κανονισμούς και εθνικούς κανόνες υλοποίησης που οριοθετούν και το θεσμικό πλαίσιο αναφοράς του. Συγχρηματοδοτείται μέχρι 85% των επιλέξιμων δαπανών όλων των εταίρων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Το υπόλοιπο 15% προέρχεται από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

Σύμφωνα με το Τεχνικό Δελτίο Πράξης, Το έργο «ΘΑΛ-ΧΩΡ 2» εντάσσεται:

 • στον Άξονα Προτεραιότητας 3: Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων
 • στον Θεματικό Στόχο 06: Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων
 • στην Επενδυτική Προτεραιότητα 6f.: Προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών για τη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος και την αποδοτικότερη χρήση των πόρων στον τομέα των αποβλήτων, των υδάτων, και αναφορικά με το έδαφος, ή για τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
 • στον Ειδικό Στόχο 3.3: Βελτίωση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Διαχείρισης της Παράκτιας Ζώνης
 • Κατηγορία Παρέμβασης 7087 - Προσαρμογή σε μέτρα για την κλιματική αλλαγή και πρόληψη και διαχείριση κινδύνων σχετικών με το κλίμα, π.χ. διάβρωση, πυρκαγιές, πλημμύρες, καταιγίδες και ξηρασία, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της ευαισθητοποίησης, της πολιτικής προστασίας και συστημάτων και υποδομών διαχείρισης καταστροφών.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 2.757.000 €. Για το ΥΠΕΝ ο προϋπολογισμός είναι 600.000,00 €.

Το εταιρικό σχήμα του έργου αποτελείται από 6 εταίρους από την Ελλάδα και την Κύπρο:

Η εταιρική σχέση διέπεται από την «Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης» που έχει συνάψει ο ΚΔ του έργου με τους υπόλοιπους πέντε (5) εταίρους. Αναλυτικότερα, το εταιρικό σχήμα απαρτίζεται από:

 • Κύριος Δικαιούχος: Υφυπουργείο Ναυτιλίας Κύπρου (ΚΔ/ΥΦΥΝ)
 • Δικαιούχοι του έργου:
 1. Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, Υπουργείο Εσωτερικών Κύπρου (Δ2/ΤΚΧ)
 2. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (Δ3/ΤΕΠΑΚ)
 3. Πανεπιστήμιο Κύπρου-Ωκεανογραφικό Κέντρο (Δ4/ΠΚ-ΩΚ)
 4. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ελλάδας (Δ5/ΥΠΕΝ)
 5. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ελλάδας (Δ6/ΠΑ)

Για το ΥΠΕΝ, η υλοποίηση του έργου αποσκοπεί στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων της χώρας που απορρέουν από την Οδηγία 2014/89/ΕΕ περί θεσπίσεως πλαισίου για ΘΧΣ και το νόμο ενσωμάτωσής της στο Εθνικό δίκαιο 4546/2018 και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

 • Ολοκληρωμένη θεώρηση του θαλάσσιου και παράκτιου χώρου της Ελλάδας, η οποία θα συμβάλει στην κατάρτιση της Εθνικής Χωρικής Στρατηγικής για το Θαλάσσιο Χώρο (Ν. 4546/2018)
 • Εκπόνηση θαλάσσιου χωροταξικού σχεδίου σε νησιωτική υποπεριοχή της επιλέξιμης περιοχής του Προγράμματος.

(Η επιλέξιμη περιοχή του Προγράμματος για την Ελλάδα περιλαμβάνει: το Βόρειο, Νότιο Αιγαίο και την Κρήτη, ενώ για την  Κύπρο το σύνολο της Επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας).
Το έργο κεφαλαιοποιεί προηγούμενη συνεργασία που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Στρατηγικού Έργου «ΘΑΛ-ΧΩΡ» (Κ05_03_02,Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013). Συγκεκριμένα, μετά την απογραφή, συλλογή και κωδικοποίηση στοιχείων, χαρτογραφικών και βυθομετρικών δεδομένων και την ανάπτυξη διαδικαστικών βημάτων που άπτονται του ΘΧΣ, διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν ζητήματα τεχνικού και θεσμικού χαρακτήρα που έπρεπε να διορθωθούν άμεσα, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες εφαρμογής του ΘΧΣ και η σταδιακή θέσπιση ΘΧΣχ που πρέπει να κοινοποιηθούν στην ΕΕ μέχρι τον Μάρτιο του 2021, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Οδηγία 2014/89/ΕΕ.

Το «ΘΑΛ-ΧΩΡ 2» ενσωματώνει τις αλλαγές του ελληνικού θεσμικού πλαισίου για το ΘΧΣ με την συμμετοχή του αρμόδιου Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως νέου στρατηγικού εταίρου. Συγκεντρώνει υψηλή θεσμική και επιστημονική επάρκεια χάρη στη σύνθεση του εταιρικού του σχήματος στη βάση του οποίου διαμορφώνεται ένας νέος «διασυνοριακός θεσμικός πόλος» από τρεις (3) καθ’ ύλην αρμόδιες εθνικές αρχές της Ελλάδας και της Κύπρου για ΘΧΣ (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Υφυπουργείο Ναυτιλίας Κύπρου, Τμήμα Χωρομετρίας Κύπρου), που υποστηρίζεται τεχνικά από τον «διασυνοριακό επιστημονικό πόλο» τριών (3) πανεπιστημίων (Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ωκεανογραφικό Κέντρο Πανεπιστημίου Κύπρου, Πανεπιστήμιο Αιγαίου), τα οποία εξειδικεύονται στη συλλογή/αποτύπωση/διαχείριση θαλάσσιων πληροφοριών και δεδομένων.

Πληροφορίες έργου

 

bostanci escort
Swiss Replica watches
bedava bonus veren siteler
olgun porno
bonusdolu.com
antalya escort
xxx fox vidos old woman fuck hard
bodrum escort
porno
pornolar
escort ankara
xnxx hd xxx tube film bokep pornos grandexxx desi porn film porno