παρέχεται από
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ » ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Διακηρύξεις, Κατακυρώσεις, Αναθέσεις Δημοσίων Συμβάσεων Έργων

Από 1-10-2010 οι αποφάσεις του ΥΠΕΚΑ που αφορούν διακηρύξεις και κατακυρώσεις διαγωνισμών καθώς και αναθέσεις δημοσίων συμβάσεων έργων, αναρτώνται στο Διαύγεια. Παρακάτω εμφανίζονται οι δέκα τελευταίες σχετικές αναρτήσεις στο Διαύγεια. Για να δείτε όλες τις αναρτήσεις διαγωνισμών και συμβάσεων επισκεφτείτε το σχετικό RSS feed του Διαύγεια.

Παλαιότερες Αναρτήσεις Προκηρύξεων Διαγωνισμών
2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 - 2011 2011 - 2010

 

Ημερομηνία Δημοσίευσης Τίτλος Διαγωνισμού Σχετικά Αρχεία
15.04.2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς το προσωπικό των Ειδικών Υπηρεσιών του ΕΣΠΑ και την Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ ΑΕ για τη στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ, Υ.Π.ΕΝ., Τομέα Περιβάλλοντος» 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Σύσταση και διάρθρωση της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Τομέα Περιβάλλοντος

Τυποποιημένο Βιογραφικό Σημείωμα

Οδηγίες Συμπλήρωσης Βιογραφικού

Αίτηση

12.04.2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη μιας (1) σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου: “a digital Solid Waste reuse plAtform for BalkaN – SWAN” του Προγράμματος “Interreg V-B Balkan – Mediterranean 2014 – 2020”

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

09.04.2019 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για τη δράση «Μελέτη για την οργάνωση, τη λειτουργία και τον έλεγχο αγοράς πετρελαιοειδών προϊόντων» της συγχρηματοδοτούμενης πράξης «Αναβάθμιση λειτουργιών της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών για την υποστήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων», με κωδικό ΟΠΣ 5030248 και Κωδικό πράξης ΣΑ: 2018ΣΕ17510006.

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού
Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ)

04.04.2019 Πρόσκληση υποβολής προφορών για την προμήθεια τεσσάρων (4) κλιματιστικών για τις ανάγκες τις Δ/νσης Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του ΥΠΕΝ

 Πρόσκληση υποβολής προσφοράς
Παραρτήματα - Προδιαγραφές

04.04.2019 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για τη δράση «Μελέτη για την οργάνωση, τη λειτουργία και τον έλεγχο αγοράς πετρελαιοειδών προϊόντων» της συγχρηματοδοτούμενης πράξης «Αναβάθμιση λειτουργιών της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών για την υποστήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων», με κωδικό ΟΠΣ 5030248 και Κωδικό πράξης ΣΑ: 2018ΣΕ17510006.

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού
Παράρτημα
Απόφαση ακύρωσης διαγωνιστικής διαδικασίας

03.04.2019 Ανοιχτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών εκτέλεσης τελεσίδικων αποφάσεων - πρωτοκόλλων κατεδάφισης αυθαιρέτων περιφράξεων, κατασκευών, εγκαταστάσεων και κτισμάτων που βρίσκονται σε ζώνη αιγιαλού και παραλίας και σε δάση, δασικές εκτάσεις, εθνικό δρυμό, τα οποία, σύμφωνα με τις λίστες των Υπηρεσιών καταγραφής (Δασαρχεία, Κτηματικές Υπηρεσίες), είτε έχουν καταστεί τελεσίδικα, είτε έχει συνταχθεί πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής του αρμόδιου δασάρχη. Διακήρυξη Ανοιχτού Διαγωνισμού
Διευκρινήσεις επί των Τεχνικών Προδιαγραφών
29.03.2019
Πρόσκληση υποβολής προσφορών που αφορά στη διακρίβωση μικροζυγού, αισθητήρων θερμοκρασίας, σχετικής υγρασίας και βαρομετρικής πίεσης του Εθνικού Εργαστηρίου Αναφοράς για την ποιότητα της Ατμόσφαιρας
Πρόσκληση υποβολής προσφορών
22.03.2019 Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού (του άρθρου 117 Ν.4412/16) για την ανάθεση σύμβασης για την προμήθεια Αναλωσίμων και Υλικών στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου LIFE με τίτλο: "Ανάπτυξη και επίδειξη μοντέλων πρόληψης και επαναχρησιμοποίησης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)" – "LIFE RE-WEEE" (Κωδικός έργου: LIFE 14 ENV/GR/000858) Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού
18.03.2019 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - υποβολής προσφορών για τη διοργάνωση Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE NATURA THEMIS «Προώθηση της ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης για τη δίωξη εγκλημάτων κατά της άγριας ζωής και ανάδειξη της περιβαλλοντικής ευθύνης για την αποκατάσταση ζημιών της βιοποικιλότητας σε περιοχές του δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη» με κωδικό LIFE14/GIE/GR/000026. Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
05.03.2019 Προδιαγραφές δημιουργίας και λειτουργίας χώρων τροφοδοσίας αρπακτικών πτηνών στις Περιφέρειες της Χώρας, πλην της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Στερεάς Ελλάδας Διακήρυξη Διαγωνισμού
Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων
Τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων
Τεύχος Προεκτίμησης Αμοιβής
Παράρτημα
26.02.2019 Διενέργεια διαγωνισμού για τη σύναψη δημόσιας σύμβασης για την εκπόνηση του έργου παροχής υπηρεσιών «Τεχνική υποστήριξη ΕΓΥ στην Εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο 2008/56/ΕΚ και της Οδηγίας2006/7/ΕΚ στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες», με κωδικό πράξης ΣΑ: (2016ΣΕ27510003).
Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 71011
Απόφαση Ειδικού Γραμματέα
Περίληψη Διακήρυξης
Κείμενο Διακήρυξης
18.02.2019 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και λοιπών υλικών για τις ανάγκες του Έργου «Ολοκληρωμένες δράσεις για τη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, των ειδών, των οικοτόπων και των οικοσυστημάτων στην Ελλάδα» LIFE16 IPE/GR/000002.

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς

Παραρτήματα

14.02.2019
Αξιολόγηση και αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Ε.Χ.Π. Α.Π.Ε.)
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 29/03/2019 και ώρα 12:00
 
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) .docx .pdf
Υποδείγματα Εγγυήσεων και Δηλώσεων Εμπειρίας .docx .pdf
10.01.2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με τη διαδικασία επιλογής μέσω Καταλόγου Παρόχων Υπηρεσιών για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Υποστήριξη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του ΥΠΕΝ για Ωρίμανση και Αποτελεσματική Υλοποίησης Πράξεων στο ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ» με κωδικό έργου 5031836

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Απόφαση Ανάθεσης Έργου

02.01.2019 Διακήρυξη εκ νέου της διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσίας «Σύμβουλος υποστήριξης για την παρακολούθηση-διαχείριση-συντονισμό-δημοσιότητα-επικοινωνία του έργου “Διασυνοριακή  Συνεργασία για Εφαρμογή του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού” με ακρωνύμιο ΘΑΛ-ΧΩΡ 2»

Διακήρυξη Διαγωνισμού
Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς
ΤΕΥΔ

 

| | | | | | |