παρέχεται από
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΕ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΟΡΥΚΤΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ
ΑΔΕΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΡΕΥΝΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
φωτογραφικό υλικό: Νίκος Δανιηλίδης
ΕΝΕΡΓΕΙΑ » ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΗ » ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ & ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
 Τα Κλιμάκια Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με έργο  τη διενέργεια ελέγχων επιτόπου σε εγκαταστάσεις  αποθήκευσης, μεταφοράς, τελικής πώλησης και γενικότερα διακίνησης πετρελαιοειδών προϊόντων, σχετικά με  την τήρηση της υποχρέωσης εφοδιασμού αυτών με τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας, άδειες άσκησης δραστηριότητας, την τήρηση των προβλεπομένων από αυτές όρων και με την τήρηση της ποιότητας των  διακινουμένων πετρελαιοειδών προϊόντων.
 
Τα Κλιμάκια Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων (ΚΕΔΑΚ) υπάγονται στη Διεύθυνση Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων της Γενικής Γραμματείας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής του ΥΠΕΚΑ. Η λειτουργία της  Διεύθυνσης διέπεται από τις διατάξεις του ν. 3335/2005 (ΦΕΚ 95Α΄) «Έλεγχος της διακίνησης και αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων – Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης», όπως ισχύει.
 
Τα ΚΕΔΑΚ  δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με έργο  τη διενέργεια ελέγχων επιτόπου σε εγκαταστάσεις  αποθήκευσης, μεταφοράς, τελικής πώλησης και γενικότερα διακίνησης πετρελαιοειδών προϊόντων, σχετικά με  την τήρηση της υποχρέωσης εφοδιασμού αυτών με τις απαραίτητες, σύμφωνα με τη ισχύουσα Νομοθεσία, άδειες λειτουργίας, άδειες άσκησης δραστηριότητας κλπ, την τήρηση των προβλεπομένων από αυτές όρων κλπ, κυρίως δε, με την τήρηση της ποιότητας των  διακινουμένων πετρελαιοειδών προϊόντων.
 
Προς τούτο, τα Κλιμάκια κινούνται με ειδικά εξοπλισμένα οχήματα (VAN), που έχει στη διάθεσή του το Υπουργείο, εντός των οποίων οι ελεγκτές έχουν τη δυνατότητα να διενεργούν επιτόπιες αναλύσεις για την παραγωγή αποτελεσμάτων ενδεικτικών της ποιότητας των καυσίμων.

Σε περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις περί  μη κανονικότητας του τύπου και της ποιότητας των προϊόντων, τα δείγματα αποστέλλονται στο Γενικό Χημείο του Κράτους για τον επίσημο φυσικοχημικό έλεγχο και αν επιβεβαιωθεί η μη κανονικότητα των καυσίμων,  επιβάλλονται οι σχετικές κυρώσεις.
 
Έδρα των ΚΕΔΑΚ είναι η Αθήνα. Προς ενίσχυση των ελέγχων στη Βόρεια Ελλάδα, κλιμάκια ΚΕΔΑΚ έχουν  οργανωθεί και  στη  Θεσσαλονίκη και πραγματοποιούν τακτικούς ελέγχους με όχημα που βρίσκεται μόνιμα εγκατεστημένο εκεί.
 
 
 
Στατιστικά στοιχεία απεικόνισης του Έργου και των Αποτελεσμάτων των ΚΕΔΑΚ για τα έτη 2003 έως 2010
Πλήθος Ελέγχων Δειγμάτων Πετρελαίου & Βενζινών σε Πρατήρια Υγρών Καυσίμων
Επιβεβαιωμένα μη Κανονικά Δείγματα Πετρελαίου & Βενζινών σε Πρατήρια Υγρών Καυσίμων
Επιβεβαιωμένα μη Κανονικά Δείγματα Πετρελαίου & Βενζινών σε Πρατήρια Υγρών Καυσίμων, ως Ποσοστά επί των ληφθέντων δειγμάτων
Επιβληθέντα Πρόστιμα σε Πρατήρια Υγρών Καυσίμων & Εταιρίες Εμπορίας Πετρελαιοειδών
 
 

 

| | | | | |