ΠΥΛΗ ΛΑΤΟΜΕΤ
 
Στην Πύλη ΛΑΤΟΜΕΤ της Γενικής Διεύθυνσης Φυσικού Πλούτου του Υπουργείου παρουσιάζονται:
  • Οι θέσεις των μεταλλείων και λατομείων της Ελλάδας ανά κατηγορία δραστηριότητας (μεταλλείο, λατομείο αδρανών, μαρμάρων, βιομηχανικών ορυκτών, κ.λ.π)
  • Η υφιστάμενη νομοθεσία σε θέματα υγιεινής, ασφάλειας και ορθολογικής εκμετάλλευσης της εξορυκτικής & μεταλλουργικής δραστηριότητας καθώς και η νομοθεσία που αφορά την εκμετάλλευση του γεωθερμικού δυναμικού.
  • Πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια εργαζομένων στους μεταλλευτικούς και λατομικούς χώρους καθώς και στατιστικά στοιχεία ατυχημάτων.
  • Ενημέρωση για γενικότερα θέματα που αφορούν τον ορυκτό πλούτο.
Eπίσης, στην ιστοσελίδα παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής –μέσω κωδικού πρόσβασης- των στοιχείων του ετήσιου δελτίου δραστηριότητας ή απραξίας.
 
 
Χαρακτηρισμένα γεωθερμικά πεδία (βεβαιωμένα και πιθανά), όπως αυτά καθορίζονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί αξιοποίησης γεωθερμικού δυναμικού (Ν. 3175/03 όπως ισχύει).
 
 
shapefiles (.shp):