παρέχεται από
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΣΩΝ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΩΝ
ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΙΣ – ΦΥΤΩΡΙΑ
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ
ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟΙ ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ CITES
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ"
ΕΡΓΑ - ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜ. ΔΑΣΩΝ
ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ
ΔΑΣΗ » ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ » ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΛΛΩΝ ΧΑΡΤΩΝ

 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΛΛΩΝ ΧΑΡΤΩΝ
 

Διάθεση Χαρτών Βλάστησης
Το Τμήμα Θεματικών Χαρτογραφήσεων, της Διεύθυνσης Δασικών Χαρτών, της Γενικής Διεύθυνσης Δασών Ανάπτυξης & Προστασίας Δασών & Φυσικού Περιβάλλοντος, διαθέτει στο κοινό χάρτες βλάστησης. Οι χάρτες αυτοί είναι:

  • Δασικοί χάρτες βλάστησης και χρήσεων γης κλίμακας 1:200.000 των Νομών . Αναλογικοί, ΄Εγχρωμοι (Διαθέσιμοι).
  • Ορθοφωτοχάρτες βλάστησης και χρήσεων γης κλίμακας 1:20.000. Αναλογικοί (Διαθέσιμοι σε φωτοτυπία).
  • Γραμμικοί χάρτες βλάστησης και χρήσεων γης κλίμακας 1:20.000. Αναλογικοί, χωρίς τοπογραφικό υπόβαθρο(Διαθέσιμοι σε φωτοτυπία).

Για την διάθεση των χαρτών απαιτείται Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση που υποβάλλεται στο αρμόδιο τμήμα. Ακολουθεί πίνακας με τις τιμές διάθεσης και τα έντυπα των αιτήσεων.

Τιμολόγιο αντιγράφων χαρτών

Κατηγορία χάρτη Κλίμακα Τιμή για
ιδιώτες

Τιμή
για φοιτητές

Αίτηση
Δασικοί χάρτες βλάστησης και χρήσεων γης 1:200.000 29,35 €
συν 10 % Φ.Π.Α.
5,87 € 
συν 10 % Φ.Π.Α.
αρχείο word 
Ορθοφωτοχάρτες (για ιδιώτες και ιδιωτικούς φορείς) 1:20.000

20,54  €
συν 10 % Φ.Π.Α

4,40  €
συν 10 % Φ.Π.Α.
 αρχείο word

Ορθοφωτοχάρτες (για δημόσιες υπηρεσίες, Οργανισμούς Κοινής Ωφέλειας ΝΠΔΔ,
ΝΠΙΔ ελεγχόμενα από το κράτος, Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, ΟΤΑ, Μονές)

1:20.000 10,27 €
συν 10 % Φ.Π.Α.
4,40 €
συν 10 % Φ.Π.Α.
  αρχείο word
 Γραμμικοί χάρτες βλάστησης & χρήσεων γης 1:20.000 14,67 €
συν 10 % Φ.Π.Α.
 

Διάθεση κατόπιν συνεννόησης με το
Τμήμα Θεματικών Χαρτογραφήσεων

 Επικοινωνία
ΥΠΕΚΑ - Διεύθυνση Δασικών Χαρτών - Τμήμα Θεματικών Χαρτογραφήσεων
Διεύθυνση παράδοσης αιτήσεων: Τέρμα Αλκμάνος, 115 28 Ιλίσια.
Τηλέφωνο: 210 212 8055 και 210 212 8057
Φαξ : 210 747 0590
Ταχ. Διεύθυνση: Χαλκοκονδύλη 31, 101 64 Αθήνα.

Διάθεση εδαφολογικών χαρτών
Το Τμήμα Ταξινόμησης Δασικών Γαιών, της Διεύθυνσης Δασικών Χαρτών, της Γενικής Διεύθυνσης Δασών Ανάπτυξης & Προστασίας Δασών & Φυσικού Περιβάλλοντος, διαθέτει στο κοινό εδαφολογικούς χάρτες κλίμακας 1:50.000 για το σύνολο του Ελλαδικού χώρου (Χάρης Γαιών και Χάρτης Γαιοϊκανότητας για Δασοπονία) σε αναλογική μορφή.
Ο Χάρτης Γαιών παρέχει πληροφορίες για την φυσιογραφία, την πετρογραφία, το βάθος του εδάφους, την διάβρωση του εδάφους, την κλίση, την έκθεση ως προς τον ορίζοντα, την οικολογική περιοχή (ζώνες δασικής βλάστησης) και την κατάσταση της φυσικής βλάστησης (βαθμός ανθρωπογενούς επίδρασης).
Ο Χάρτης Γαιοϊκανότητας για Δασοπονία αξιολογεί τη γη σε πέντε κλάσεις Γαιοϊκανότητας για δασοπονία. Στο υπόμνημα του χάρτη περιγράφονται οι κατηγορίες γης που περιλαμβάνει η κάθε κλάση.
Οι Μελέτες Ανάλυσης Οικολογικών Χαρακτηριστικών των Περιφερειών της χώρας περιέχουν συνοπτικά στοιχεία του εδαφολογικού χάρτη που αφορούν την κάθε Περιφέρεια και διατίθενται σε μορφή αρχείου «.doc».
Επίσης το τμήμα διαθέτει πλήρη μακροσκοπική και χημική ανάλυση εδαφικών δειγμάτων (εδαφοτομών) με διασπορά σε ολόκληρο τον Ελλαδικό χώρο.

Για την διάθεση των χαρτών απαιτείται Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση που υποβάλλεται στο αρμόδιο τμήμα. Ακολουθεί πίνακας με τις τιμές διάθεσης και το έντυπο της αίτησης και δείγματα χαρτών. Το ζητούμενο υλικό σε μικρές ποσότητες διατίθενται αυθημερόν από τις 10.00 π.μ. έως τις 13.00.

 Τιμολόγιο αντιγράφων χαρτών

Κατηγορία χάρτη

Τιμή με ΦΠΑ
για ιδιώτες

Τιμή με ΦΠΑ
για φοιτητές

Αίτηση
Χάρτης γαιών (δείγμα χάρτη) 25,83 € 6,47 €   αρχείο word 
Χάρτης γαιοϊκανότητας (δείγμα χάρτη)

19,37 €

4,84 €

Λεκτική περιγραφή χαρτογραφικών μονάδων

12,91 € 3,20 €
Εδαφοτομές 19,37 € 4,84 €
Μελέτες ανάλυσης οικολογικών χαρακτηριστικών των περιφερειών της χώρας 32,29 € 8,07 €

Επικοινωνία
ΥΠΕΚΑ - Διεύθυνση Δασικών Χαρτών - Τμήμα Ταξινόμησης Δασικών Γαιών
Διεύθυνση παράδοσης αιτήσεων και παραλαβής: Τέρμα Αλκμάνους, 115 28 Ιλίσια.
Τηλέφωνο: 210 212 8065 και 210 212 8064
Φαξ : 210 747 0590
 

 

 

| | | | | |