παρέχεται από
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ
ΕΥΕΛΙΚΤΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΟΥ ΚΙΟΤO
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΙΒΑΔΑΣ ΤΟΥ ΟΖΟΝΤΟΣ
ΦΘΟΡΙΟΥΧA ΑΕΡΙA ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ
ΜΗΤΡΩΟ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ » ΜΗΤΡΩΟ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ
MΗΤΡΩΟ ΑΕΡΙΩΝ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ  
Για την επακριβή καταγραφή της εκχώρησης, της κατοχής, της μεταβίβασης και της ακύρωσης δικαιωμάτων.
 

To Τμήμα Μηχανισμών Αγοράς και Μητρώου Εκπομπών της Διεύθυνσης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας καταρτίζει και τηρεί μητρώο για την επακριβή καταγραφή της εκχώρησης, της κατοχής, της μεταβίβασης και της ακύρωσης δικαιωμάτων. Η κατάρτιση και τήρηση του μητρώου γίνεται κατ' εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 389/2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
 

Χρήσιμες συνδέσεις

Ευρωπαϊκή Ένωση - Περιβάλλον Πρωτόκολλο του Κιότο - Community Transaction Log

Νομοθεσία Μητρώου Αερίων Θερμοκηπίου:

 

Δικαιολογητικά και αιτήσεις για το άνοιγμα λογαριασμού στο Ελληνικό Μητρώο Δικαιωμάτων Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου

Τα δικαιολογητικά και οι αντίστοιχες αιτήσεις που απαιτούνται για το άνοιγμα λογαριασμού στο Ελληνικό Μητρώο στα πλαίσια του Ενοποιημένου Ευρωπαϊκού Μητρώο είναι:

• Για Εγκαταστάσεις (Operator Holding Account) (Δικαιολογητικά)
• Για Αεροπορικές Εταιρείες (Aircraft Operator Holding Account) (Δικαιολογητικά)
• Για Πρόσωπα και Eμπόρους (Personal Holding Account, Trading Account) (Δικαιολογητικά)
• Για Επαληθευτές (Verifier Account) (Αίτηση, Δικαιολογητικά)
 


Επικοινωνία:
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας
Τμήμα Μηχανισμών Αγοράς και Μητρώου Εκπομπών
Πατησίων 147
T.K. 11251, Αθήνα
Τηλ.: (+30) 2108647008, (+30) 2108626000
Fax: (+30) 2108646939
E-mail: ghgregistry@prv.ypeka.gr

 

Παράβολο 

Το ετήσιο παράβολο για την τήρηση των λογαριασμών στο ελληνικό τμήμα του Ενωσιακού Μητρώου εξαρτάται από το είδος του λογαριασμού και δίνεται στον ακόλουθο πίνακα.
 
Λογαριασμοί (Accounts)
Παράβολο ()
Αποθέματος Φορέων Εκμετάλλευσης Εγκαταστάσεων (Operator Holding Account)
Κατηγορία εγκατάστασηςΑ*
100
Κατηγορία εγκατάστασηςΒ*
200
Κατηγορία εγκατάστασηςΓ*
300
Αποθέματος Φορέων Εκμετάλλευσης Αεροσκαφών(Aircraft Operator Holding Account)
300
 
* Όπως ορίζεται στο Άρθρο 19 του Κανονισμού 601/2012 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 
Η καταβολή του παραβόλου πρέπει να πραγματοποιείται τον πρώτο μήνα κάθε έτους ή μέσα στον πρώτο μήνα λειτουργίας του λογαριασμού.

 

 

| | | | | |