παρέχεται από
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΣΥΓΧΡΟΝΗ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΕΥΓΕΠ)
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ
φωτογραφικό υλικό: Νίκος Δανιηλίδης
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ & ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ » ΔΑΟΚΑ Γ΄/ "Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής της παρ. 4 του άρθρου 4 του π.δ. 236/1984 (95 Α΄)"
ΔΑΟΚΑ Γ΄/ "Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής της παρ. 4 του άρθρου 4 του π.δ. 236/1984 (95 Α΄)"

 Το υπ'αριθμ. 12287/8-3-2016 έγγραφο της Γ.Γ.Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περ/ντος με θέμα "Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής της παρ. 4 του άρθρου 4 του π.δ. 236/1984 (95 Α')"

Δείτε το σχετικό έγγραφο

| | | | | |