παρέχεται από
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΣΥΓΧΡΟΝΗ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ - ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΕΥΓΕΠ)
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΕΣΑ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΚΕΣΥΠΟΘΑ
ΘΑΛ-ΧΩΡ 2
φωτογραφικό υλικό: Νίκος Δανιηλίδης
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ & ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ » ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΕ.ΧΩ.ΣΧ » ΔΑΟΚΑ / Γ΄ Έγγραφο 60095/4005/1-10-2018 "Απάντηση σε αίτηση σχετικά με την εφαρμογή του π.δ. 41/2018 "Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων"
ΔΑΟΚΑ / Γ΄ Έγγραφο 60095/4005/1-10-2018 "Απάντηση σε αίτηση σχετικά με την εφαρμογή του π.δ. 41/2018 "Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων"

 Σχετικά με την εφαρμογή του π.δ. 41/2018 "Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτίριων"

Δείτε το σχετικό έγγραφο

| | | | | |