παρέχεται από
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
ΘΟΡΥΒΟΣ – ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΕΣ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑ
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΜΕΡΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ
ΥΠΟΔΟΜΗ ΧΩΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (INSPIRE)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE
COP 19 Athens
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ » ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ » ΕΝΤΥΠΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
 MMLinks
Εκτύπωση   Ελαχιστοποίηση

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα έντυπα περιβαλλοντικής αδειοδότησης.       

Ονομασία Εντύπου Αρχείο
Έντυπο Στοιχείων Ταυτότητας Έργου / Δραστηριότητας Έντυπο T
Έντυπο Ελέγχου Πληρότητας Φακέλου ΠΠΠΑ Έντυπο Δ1
Έντυπο Εποπτείας Γνωμοδοτήσεων Φορέων για τη διαδικασία ΠΠΠΑ Έντυπο Δ2
Έντυπο Ελέγχου Πληρότητας ΜΠΕ Έντυπο Δ3
Έντυπο Εποπτείας Γνωμοδοτήσεων Φορέων και Διαδικασίας Δημόσιας Διαβούλευσης για τη διαδικασία ΑΕΠΟ Έντυπο Δ4
Έντυπο Ελέγχου Πληρότητας Φακέλου Ανανέωσης/Τροποποίησης ΑΕΠΟ Έντυπο Δ5
Έντυπο Διαβίβασης Φακέλου Ανανέωσης/Τροποποίησης ΑΕΠΟ για ενημέρωση κοινού Έντυπο Δ6
Έντυπο Αναγκαιότητας Υποβολής Νέας ΜΠΕ Έντυπο Δ7
Έντυπο Υποβολής Στοιχείων για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων κατηγορίας Α Έντυπο Υ
Έντυπο τυποποιημένης γνωμοδότησης φορέων για τη διαδικασία προακταρκτικού προσδιορισμού περιβαλλοντικών απαιτήσεων έργων και δραστηριοτήτων κατηγορίας Α Έντυπο Δ8
Έντυπο τυποποιημένης γνωμοδότησης φορέων για τη διαδικασία έκδοσης απόφασης περιβαλλοντικών όρων έργων και δραστηριοτήτων κατηγορίας Α Έντυπο Δ9
Έντυπο τυποποιημένης γνωμοδότησης περιφερειακού συμβουλίου για τη διαδικασία έκδοσης απόφασης περιβαλλοντικών όρων έργων και δραστηριοτήτων κατηγορίας Α Έντυπο Δ10
Έντυπο απόψεων ενδιαφερόμενου κοινού επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργου ή δραστηριότητας κατηγορίας Α για τη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης. Έντυπο Δ11

 

 

| | | | | |