ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΕΝ

 

Στη Γενική Γραμματεία ΥΠΕΝ υπάγονται τρεις Γενικές Διευθύνσεις:

 1. Γενική Διεύθυνση Οικονομικών, Διοικητικών Υπηρεσιών & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
       1.1 Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών
       1.2 Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης
       1.3 Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
       1.4 Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
       1.5 Αυτοτελές Τμήμα Πολιτκού Σχεδιασμού Έκτακτης Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.)

 2. Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής
       2.1 Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης
       2.2 Διεύθυνση Βιοποικιλότητας, Εδάφους και Διαχείρισης Αποβλήτων
       2.3 Διεύθυνση Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας

 3. Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος
       3.1 Διεύθυνση Προγραμματισμού Δασικής Πολιτικής
       3.2 Διεύθυνση Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος
       3.3 Διεύθυνση Δασικών Έργων και Υποδομών
       3.4 Διεύθυνση Διαχείρισης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος

Διάγραμμα Οργανογράμματος Γενικής Γραμματείας ΥΠΕΝ

Επικοινωνία:  

Μεσογείων 119, Αθήνα
FAX: 2131513501
Τηλέφωνο: 2131513849, 850, 852