Διακηρύξεις, Κατακυρώσεις, Αναθέσεις Δημοσίων Συμβάσεων Έργων για το έτος 2015

Ημερομηνία Δημοσίευσης Τίτλος Διαγωνισμού Σχετικά Αρχεία
21.12.2015 Προμήθεια «Αυτοκινήτων ημιφορτηγών διπλοκάμπινων 4x4» προϋπολογισθείσας δαπάνης 600.000 € με το ΦΠΑ για τις ανάγκες των περιφερειακών Δασικών Υπηρεσιών με αριθμ. Δ/ξης 6/2015 και αριθ. Πρωτ. 131782/3815/17.12.2015 με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά. ( ΑΔΑ: Ω3Ο64653Π8-63Χ) Ανακοίνωση Διαγωνισμού
10.12.2015 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών του Τμήματος Δόμησης και Κατεδαφίσεων της Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδας του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος Δόμησης Ενέργειας και Μεταλλείων.

Πρόσκληση Διαγωνισμού

10.12.2015 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια επίπλων γραφείων, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών αρχειοθέτησης του φυσικού αρχείου και μέσων εργασίας προσωπικού, του Τμήματος Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων και του Τμήματος Επιθεώρησης Ενέργειας της Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδας του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος Δόμησης Ενέργειας και Μεταλλείων.

Πρόσκληση Διαγωνισμού

10.12.2015 Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια τεσσάρων (4) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων

Πίνακας Διαγωνισμού

02.12.2015 Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια τεσσάρων (4) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων

Πίνακας Διαγωνισμού
Προδιαγραφές μηχανημάτων

30.11.2015

Δημόσιος διαγωνισμός με ανοικτή διαδικασία για την εκπόνηση του έργου: «Κατάρτιση 1ης Αναθεώρησης Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών των 14 Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ’ εφαρμογή του Ν. 3199/2003 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του ΠΔ 51/2007»

Προκήρυξη Αναθεώρησης Σχεδίων Διαχείρισης ΛΑΠ
i.Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων
ii.Τεύχος τεκμηρίωσης σκοπιμότητας έργου
iii.Πρόγραμμα απαιτούμενων μελετών
iv.Τεύχος προεκτιμώμενης αμοιβής
Συγγραφή Υποχρεώσεων
Φάκελος έργου
Βεβαίωση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Έντυπο οικονομικής προσφοράς
Διευκρίνηση επί της προκήρυξης
Διευκρίνηση επί της προκήρυξης
Διευκρίνηση επί της προκήρυξης

27.11.2015 Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη εργολάβου για τη μεταφορά σμύριδας Νάξου έτους 2015

Προκήρυξη Διαγωνισμού

23.11.2015
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών για τις ανάγκες της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων.
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
20.11.2015 Επαναπρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια δικτυακού εκτυπωτή / φωτοαντιγραφικού / σαρωτή / τηλεομοιοτυπίας (fax), για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών του Τμήματος Δόμησης και Κατεδαφίσεων της Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος. Επαναπρόσκληση υποβολής προσφορών
10.11.2015 Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Πίνακας Διαγωνισμού
10.11.2015 Πρόσκλησή υποβολής προσφορών για την προμήθεια συστημάτων προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτυακού εκτυπωτή / φωτοαντιγραφικού / σαρωτή / τηλεομοιοτυπίας (fax), για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών του Τμήματος Δόμησης και Κατεδαφίσεων της Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος. Πρόσκληση Υποβολής προσφορών
04.11.2015 Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ειδών καθαριότητας Πίνακας Διαγωνισμού
03.11.2015 Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια γραφικής ύλης Πίνακας Διαγωνισμού
02.11.2015 Πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια γραφικής ύλης Πίνακας Διαγωνισμού
30.10.2015 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (παράταση προθεσμίας μόνο ως προς την ομάδα Γ – είδη με α/α 10 και 11) για την προμήθεια ειδικού φορητού εξοπλισμού μετρήσεων για τις ανάγκες των Τμημάτων Επιθεώρησης Ενέργειας & Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων της Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος του Σ.Ε.Π.Δ.Ε.Μ. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
21.10.2015 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση για τη προμήθεια λογισμικών πακέτων ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες του τμήματος Ενέργειας της Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος, στην Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
21.10.2015 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση για την ανάπτυξη θεματικού διαδικτυακού τόπου παρουσίασης στατιστικών αποτελεσμάτων για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων οικιακού, τριτογενούς τομέα και δημοσίων κτιρίων για τις ανάγκες του τμήματος Ενέργειας της Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος, στην Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
20.10.2015
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια δύο (2) φορητών συσκευών GPS για τις ανάγκες του Τμήματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος της Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος του Σ.Ε.Π.Δ.Ε.Μ.
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
20.10.2015
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια δυο (2) ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών για τις ανάγκες του Τμήματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος της Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος του Σ.Ε.Π.Δ.Ε.Μ.
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
19.10.2015
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Τμημάτων Επιθεώρησης Ενέργειας & Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων της Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος του Σ.Ε.Π.Δ.Ε.Μ.
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
16.10.2015
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (παράταση προθεσμίας) για την κατάθεση προτάσεων απομάκρυνσης των υπολειμμάτων καύσης, από το χώρο των εγκαταστάσεων της εταιρίας «Γενική Ανακυκλώσεως -Κτηματική Ξενοδοχειακή Α.Ε.», στη θέση «Πεύκο Μαυράκη» ή «Πάτημα», Δ. Ασπροπύργου, Ν. Αττικής, έπειτα από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την 6η Ιουνίου 2015
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
15.10.2015 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μονόχρωμου φωτοαντιγραφικού μηχανήματος τύπου laser για τις ανάγκες των Τμημάτων Επιθεώρησης Ενέργειας & Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων της Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος του Σ.Ε.Π.Δ.Ε.Μ. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
15.10.2015
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών για τις ανάγκες των Τμημάτων Επιθεώρησης Ενέργειας & Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων της Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος του Σ.Ε.Π.Δ.Ε.Μ.
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
15.10.2015 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδικού φορητού εξοπλισμού μετρήσεων για τις ανάγκες των Τμημάτων Επιθεώρησης Ενέργειας & Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων της Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος του Σ.Ε.Π.Δ.Ε.Μ. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
12.10.2015
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Κεντρικού Διακομιστή (server) για τις ανάγκες του Τμήματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος της Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος του Σ.Ε.Π.Δ.Ε.Μ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΝΕΟ  Παράταση Προθεσμίας

09.10.2015 Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για το έργο: «Εργασίες Διαμόρφωσης χώρου γραφείων στο κτήριο των Ιλισίων» της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος – Δ/νση Δασικών Έργων και Υποδομών – ΤΜΗΜΑ Γ΄ Πίνακας Διαγωνισμού
Απόφαση Διαγωνισμού
08.10.2015 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση για τη προμήθειας ειδικού εξοπλισμού για τα ανάγκες του τμήματος Ενέργειας τα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος, στην Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
08.10.2015 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση για τη προμήθειας ειδικού εξοπλισμού οργάνων μέτρησης για τα ανάγκες του τμήματος Ενέργειας τα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος, στην Λ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
07.10.2015 Aνακοίνωση ματαίωσης διαγωνισμού που αφορά τη φύλαξη κτιρίων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Aνακοίνωση ματαίωσης
07.10.2015 Ανακοίνωση ματαίωσης του διαγωνισμού της διακήρυξης 04/2014 Ανακοίνωση ματαίωσης
07.10.2015 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του έργου:  «Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Υποστήριξης σε ειδικά θέματα διαχείρισης του Τεχνικού Δελτίου Έργου (ΤΔΕ)  για την κάλυψη των υποχρεώσεων που προκύπτουν στο πλαίσιο της διαχείρισης του έργου ΕΠΠΕΡΑΑ καθώς και την διαχείριση και παρακολούθηση της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας τ.ΕΥΕΔ του Σώματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων της Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδας και συγκεκριμένα του Τμήματος Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων (ΤΕΔΚ) με ΣΑΕ 075/8 2011ΣΕ07580100», με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης της απευθείας ανάθεσης.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

06.10.2015 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση για τη σύνταξη ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού εγχειριδίου, που θα αφορά στη διαδικασία ενεργειακών επιθεωρήσεων σε κτίρια τριτογενούς τομέα, σύμφωνα με τη μεθοδολογία υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων, όπως ορίζεται στον ελληνικό Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ).

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΝΕΟ    Ματαίωση Διαγωνισμού

01.10.2015 Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Εκμετάλλευσης Δασών Πίνακας Διαγωνισμού
01.10.2015
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια πλακιδίων Αριθμοσφυρών
Πίνακας Διαγωνισμού
30.09.2015 Προμήθεια είδη εκτύπωσης Πίνακας Διαγωνισμού
25.09.2015 Διοργάνωση 17ου Πανελλήνιου Δασολογικού Συνεδρίου στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς στις 4 έως 7/10/2015 Πίνακας Διαγωνισμού
16.09.2015 Προκήρυξη διαγωνισμού για την προμήθεια τόνερ για εκτυπωτές Πίνακας Διαγωνισμού
10.09.2015
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια έγχρωμου πολυμηχανήματος, τύπου laser, συσκευής τηλεομοιοτυπίας και αναλωσίμων αυτών του Τμήματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος της
Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος του Σ.Ε.Π.Δ.Ε.Μ.
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
08.09.2015 Προμήθεια ειδών και παροχή υπηρεσιών με απευθείας ανάθεση για τη «Διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για την περιβαλλοντική ευθύνη (ELD Training Events), τα οποία υποστηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή», που θα πραγματοποιηθούν 15 & 16 Οκτωβρίου 2015 στο κτίριο του ΥΠAΠΕΝ στην Αθήνα, στο πλαίσιο του Υποέργου 1 «Δράσεις της εύρυθμης λειτουργίας και αποτελεσματική εκτέλεση του έργου του ΣΥΓΑΠΕΖ» Πίνακας Διαγωνισμού
07.09.2015 Υποστηρικτικές δράσεις για απογραφές αερίων του θερμοκηπίου σε εφαρμογή ευρωπαϊκής νομοθεσίας και διεθνών συμβάσεων

Διακήρυξη Διαγωνισμού

Πίνακας Διαγωνισμού

Διευκρινήσεις Επί Ερωτημάτων

02.09.2015 Εγκριση πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών

Απόφαση Διαγωνισμού
Διευκρινήσεις Διαγωνισμού

01.09.2015 Επαναπροκήρυξη πρόχειρου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας προσωπικού, συνολικού προϋπολογισμού δεκατριών χιλιάδων εννιακοσίων έξι ευρώ (13.906,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, του Τμήματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος της Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδας Πρόσκληση - Επαναπροκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού
01.09.2015 Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την αντικατάσταση κουφωμάτων – παραθυρόφυλλων

Πίνακας και Απόφαση Διαγωνισμού
Ματαίωση Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού

20.07.2015
Θέσπιση και εφαρμογή προγράμματος παρακολούθησης για τη συνεχή
αξιολόγηση και την τακτική αναπροσαρμογή των στόχων» στα πλαίσια της Πράξης «Μέτρα για την εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για την Θαλάσσια Στρατηγική (2008/56/ΕΚ)»
Περίληψη Διακήρυξης
14.07.2015 Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια ψεκαστήρων πάστας θειΐκού οξέος Πίνακας και Απόφαση Διαγωνισμού
14.07.2015 Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια Πλαστικών σάκων συλλογής ρητίνης Πίνακας και Απόφαση Διαγωνισμού
10.07.2015 Προμήθεια δικτυακού φωτοαντιγραφικού μηχανήματος – σαρωτή – εκτυπωτή και αναλώσιμων αυτού Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
08.07.2015 Διακήρυξη πλειοδοτικής Δημοπρασίας για τη διάθεση του αποθέματος Ναξίας Σμύριδας ως έχει και ευρίσκεται στις αποθήκες του Δημοσίου στη θέση «Καμπί» και στη θέση «Μουτσούνα» Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Απόφαση Διακήρυξης
07.07.2015 Προκήρυξη πρόχειρου ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας προσωπικού, συνολικού προϋπολογισμού δεκατριών χιλιάδων εννιακοσίων έξι ευρώ (13.906,00 €), μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, του Τμήματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος της Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδας Πρόσκληση- Προκήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού
06.07.2015
Διακήρυξη διαγωνισμού έργου με τίτλο «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ "ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΑΣΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ & ΛΑΤΟΜΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ"»
Απόφαση Έγκρισης Διαγωνισμού
26.06.2015
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια μείγματος πάστας θειικού οξέος
Απόφαση Διαγωνισμού
Πίνακας Διαγωνισμού
26.06.2015 Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια μεταλλικών δοχείων συλλογής ρητίνης Απόφαση Διαγωνισμού
Πίνακας Διαγωνισμού
24.06.2015 Προμήθεια ειδών γραφείου Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
11.06.2015 Προμήθεια συσσωρευτών στην κοινή καμπίνα, που αφορά τα δύο (2) UPS AROS MS ST30/A0 30KVA Πίνακας Διαγωνισμού
10.06.2015 Προμήθεια δικτυακού φωτοαντιγραφικού μηχανήματος – σαρωτή – εκτυπωτή και αναλώσιμων αυτού Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
03.06.2015 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απευθείας ανάθεση του έργου «Λήψη Υπηρεσιών Συμβούλου Σύνταξης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της εκμετάλλευσης των Σμυριδωρυχείων Νάξου για την έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Ν.4014/2011»  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
25.05.2015 Προμήθεια Υλικών Σχεδίασης Πίνακας Διαγωνισμού
12.05.2015 Προμήθεια Χαρτιού Α4 Φωτοαντιγραφής Πίνακας Διαγωνισμού
07.05.2015 Προμήθεια Φακέλων Πανόδετοι και Φακέλων με αναγραφόμενο τίτλο Πίνακας Διαγωνισμού
07.05.2015 Προμήθεια γραφικής Ύλης Πίνακας Διαγωνισμού
05.05.2015 Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την «Συντήρηση, επισκευή και βαθμονόμηση» εξοπλισμού των VAN των  ΚΕΔΑΚ.

Απόφαση Έγκρισης Διαγωνισμού
Πίνακας Διαγωνισμού

16.03.2015
Πρόχειρος διαγωνισμός για κατασκευή διαδικτυακής εφαρμογής για την εξυπηρέτηση των αναγκών του ΕΠαΔ (Εθνικό Παρατηρητήριο Δασών)
Πίνακας Διαγωνισμού
11.03.2015
Πρόχειρος διαγωνισμός για προμήθεια μεταλλικών δοχείων δειγματοληψίας υγρών καυσίμων
Πίνακας Διαγωνισμού
04.03.2015
Πρόχειρος διαγωνισμός για προμήθεια αναλώσιμων υλικών
Πίνακας Διαγωνισμού
17.02.2015
Πρόχειρος διαγωνισμός για προμήθεια γραφικής ύλης
Πίνακας Διαγωνισμού
29.01.2015
Πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός με αντικείμενο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» των κτιρίων όπου στεγάζονται υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ
Απόφαση Διαγωνισμού
Πίνακας Διαγωνισμού
Ενημέρωση για τον Διαγωνισμό
Κατάργηση διατάξεων από 01/01/2015 σύμφωνα με το Ν. 4254/2014
28.01.2015
Πρόχειρος διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση του έργου "Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης"
Πίνακας Διαγωνισμού
Απόφαση Διαγωνισμού
Παροχή Διευκρινίσεων
23.01.2015
Δημόσια πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια (12) ξύλινων αρχειοθηκών, προϋπολογισμού τεσσάρων χιλιάδων εκατόν είκοσι ευρώ (4.120,00 €) χωρίς Φ.Π.Α., για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών αρχειοθέτησης, του Τμήματος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος της Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδας
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών