ΔΕΛΤΙΟ ΥΠΕΡΒΑΣΕΩΝ ΟΡΙΑΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΟΖΟΝΤΟΣ
 

Το δελτίο ενημερώνεται μόνο όταν σημειώνεται υπέρβαση του ορίου ενημέρωσης κοινού ή/και του ορίου συναγερμού για το όζον.