παρέχεται από
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ » ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ » ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΥΠΕΝ
 
Η Ειδική Γραμματεία Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΕΓΣΕΕ ΥΠΕΝ) προάγει, παρακολουθεί, ελέγχει, συντονίζει και υποστηρίζει την εφαρμογή της περιβαλλοντικής, πολεοδομικής, ενεργειακής, μεταλλευτικής και λατομικής νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος, την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων σε Μεταλλευτικές και Λατομικές Επιχειρήσεις, την πρόληψη και αποκατάσταση ζημιών στο περιβάλλον, την αποτροπή της αυθαίρετης δόμησης και τη διασφάλιση της ορθολογικής λειτουργίας της αγοράς καυσίμων.

Η ΕΓΣΕΕ ΥΠΕΝ συστάθηκε με το π.δ 132/2017(Α΄160), προκειμένου να συγκεντρωθούν σε έναν διοικητικό τομέα επιπέδου Ειδικής Γραμματείας οι ελεγκτικές λειτουργίες του Υπουργείου. Συγκεκριμένα, στην ΕΓΣΕΕ συνενώθηκαν οι ακόλουθες υπηρεσίες:

Το Σώμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων (ΣΕΠΔΕΜ) που συστάθηκε με το Π.Δ. 100/2014 (Α΄167) και στο οποίο είχαν συνενωθεί οι ακόλουθες ειδικές υπηρεσίες και Επιθεωρήσεις:
 • Η πρώην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) που ιδρύθηκε με το ν. 2947/2001 (Α’228).
 • Η πρώην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ) που συστάθηκε με το ν. 3818/2010 (Α’275).
 • Η πρώην Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Δόμησης (ΕΥΕΔ) που συστάθηκε με το ν. 4030/2011 (Α’249) και η πρώην Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων (ΕΥΚ) που συστάθηκε με το ν. 3818/2010 (και μετέπειτα μετονομάστηκε σε Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης και Κατεδάφισης Αυθαιρέτων με το ν. 4014/2011 (Α’160).
 • Η πρώην Επιθεώρηση Μεταλλείων Βορείου Ελλάδας και η πρώην Επιθεώρηση Μεταλλείων Νοτίου Ελλάδας που ιδρύθηκαν με το νόμο περί μεταλλείων του 1861 (Α’44).
 • Το Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΣΥΓΑΠΕΖ) που συστάθηκε με το Π.Δ. 148/2009 (Α’190)
Η Διεύθυνση Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων που συστάθηκε με το Π.Δ. 100/2014 (Α΄167).
Σήμερα η ΕΓΣΕΕ ΥΠΕΝ και διαρθρώνεται, σε τέσσερις (4) υπηρεσίες:
 •      Το Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδας (ΣΕΝΕ
 •      Το Σώμα Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδας (ΣΕΒΕ)
 •      Τη Διεύθυνση Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων (ΔΕΔΑΚ) και
 •      Το Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΣΥΓΑΠΕΖ)
Το Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδας (ΣΕΝΕ) με έδρα την Αθήνα έχει χωρική αρμοδιότητα στις Περιφέρειες: Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου, Ιονίου και Δυτικής Ελλάδος.

Το Σώμα Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδας (ΣΕΒΕ) με έδρα τη Θεσσαλονίκη έχει χωρική αρμοδιότητα στις Περιφέρειες: Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου και Βορείου Αιγαίου.

Κάθε Σώμα Επιθεώρησης απαρτίζεται από τα ακόλουθα τέσσερα (4) Τμήματα Επιθεώρησης:
 • Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος (ΤΕΠ) με κύρια αρμοδιότητα την διενέργεια επιθεωρήσεων για τον έλεγχο τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.
 • Τμήμα Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων (ΤΕΔΚ) με κύρια αρμοδιότητα τον έλεγχο της τήρησης και της ορθής εφαρμογής της διαδικασίας δόμησης.
 • Τμήμα Επιθεώρησης Ενέργειας (ΤΕΕ) με κύρια αρμοδιότητα τον έλεγχο των ενεργειακών επιθεωρητών.
 • Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων (ΤΕΜ) με κύρια αρμοδιότητα τον έλεγχο της εφαρμογής της μεταλλευτικής και λατομικής νομοθεσίας στους μεταλλευτικούς και λατομικούς χώρους, αντίστοιχα.
Στο Σώμα Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδας περιλαμβάνεται επίσης το Γραφείο Οινοφύτων που υπάγεται στο Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και το Γραφείο Σμυριδωρυχείων Νάξου που υπάγεται στο Τμήμα Επιθεώρησης Μεταλλείων.

Η Διεύθυνση Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων (ΔΕΔΑΚ) με έδρα την Αθήνα έχει αρμοδιότητα σε όλη τη χώρα, με έργο  τη διενέργεια ελέγχων επιτόπου σε εγκαταστάσεις  αποθήκευσης, μεταφοράς, τελικής πώλησης και γενικότερα διακίνησης πετρελαιοειδών προϊόντων, σχετικά με  την τήρηση της υποχρέωσης εφοδιασμού αυτών με τις απαραίτητες, σύμφωνα με τη ισχύουσα Νομοθεσία, άδειες λειτουργίας, άδειες άσκησης δραστηριότητας κλπ, την τήρηση των προβλεπομένων από αυτές όρων κλπ, κυρίως δε, με την τήρηση της ποιότητας των  διακινουμένων πετρελαιοειδών προϊόντων. Η Διεύθυνση απαρτίζεται από τα ακόλουθα τρία (3) Τμήματα: Τμήμα Προγραμματισμού και Διαχείρισης Ελέγχων (ΤΠΔΕ), Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Συστημάτων και Τεκμηρίωσης (ΤΥΗΣΤ), Τμήμα Εποπτείας και Δικαστικών Υποθέσεων (ΤΕΔΥ)

Το Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΣΥΓΑΠΕΖ) με έδρα την Αθήνα έχει αρμοδιότητα σε όλη τη χώρα για την εφαρμογή του π.δ. 148/2009 για την περιβαλλοντική ευθύνη (καθορισμό μέτρων για την πρόληψη ή/και και αποκατάσταση της  περιβαλλοντικής ζημίας και την παρακολούθηση  της εφαρμογής μέτρων αποκατάστασης)
 

 

| | | | | | |