Διακηρύξεις, Κατακυρώσεις, Αναθέσεις Δημοσίων Συμβάσεων Έργων για το έτος 2017

Ημερομηνία Δημοσίευσης Τίτλος Διαγωνισμού Σχετικά Αρχεία
22.12.2017 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια 2 τροφοδοτικών και ενός σκληρού δίσκου για την επισκευή HP - Proliant DL380 G5 διακομιστή για τις ανάγκες του ΥΠΕΝ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

19.12.2017
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης
προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Πρόσκληση υποβολής προσφορών
13.12.2017 Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων ανά κατηγορία μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών και γενικών υπηρεσιών για τη συμμετοχή σε δημόσιες ηλετκρονικές κληρώσεις των παρ. 5 και 6 του αρ. 118 του Ν. 4412/2016 (Α΄ 147)

Πρόσκληση για απευθείας ανάθεση
Αίτηση πρόσκλησης

07.12.2017
Παροχή υπηρεσιών συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης λογισμικού ηλεκτρονικής έκδοσης και διακίνησης εγγράφων DOCUTRACKS και προμήθειας αδειών χρήσης
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς
06.12.2017 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για εργασίες τεχνικής υποστήριξης και προληπτικής συντήρησης των ηλεκτρονικών υπολογιστών και χρηστών και εργασίες διαχείρισης, λειτουργίας των κεντρικών υπολογιστικών συστημάτων και του δικτύου, εγκατεστημένων στο κτίριο της οδού Μεσογείων 119, για το έτος 2018, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.) Πρόσκληση υποβολής προσφορών
05.12.2017 Πρόσκληση υποβολής προσφορών που αφορά στην κάλυψη τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων του Υπουργείου μέσω κυκλώματος οπτικών ινών για το έτος 2018. Πρόσκληση υποβολής προσφορών
05.12.2017 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για το έργο μεταφοράς της σμύριδας Νάξου έτους 2017 από τους χώρους συγκέντρωσης των ορυχείων Απειράνθου και Κορώνου Νάξου στην Αποθήκη του Δημοσίου στο Καμπί Απειράνθου Νάξου. Πρόσκλήση υποβολής προσφορών
05.12.2017 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ειδικών μεταλλικών δοχείων δειγματοληψίας υγρών καυσίμων Πρόσκληση υποβολής προσφορών
04.12.2017 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Πρόσκληση υποβολής προσφορών
01.12.2017
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια υλικών για τις ανάγκες του εκτυπωτικού κέντρου του Υ.Π.ΕΝ.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Ανακοίνωση επί της Πρόσκλησης υποβολής προσφορών 

27.11.2017
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια Μηχανογραφικού Χαρτιού (ζυγολόγια) για το Γραφείο Σμυριδωρυχείων Νάξου

Πρόσκληση υποβολής προσφορών

20.11.2017
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - υποβολής προσφορών για τη διοργάνωση Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων στο πλαίσιο του Προγράμματος LIFE NATURA THEMIS «Προώθηση της ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης για τη δίωξη εγκλημάτων κατά της άγριας ζωής και ανάδειξη της περιβαλλοντικής ευθύνης για την αποκατάσταση ζημιών της βιοποικιλότητας σε περιοχές του δικτύου NATURA 2000 στην Κρήτη» με κωδικό LIFE14/GIE/GR/000026.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών

20.11.2017
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια α) ενός ψηφιακού συστήματος έγχρωμης σάρωσης (scanner) και αντιγραφής σχεδίων και χαρτών, για το Εκτυπωτικό Κέντρο της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, του Τμήματος Προμηθειών & Διοικ. Μέριμνας του Υ.Π.ΕΝ. (νυν Δ/νσης Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού του Τμήματος Κατάρτισης και Εκτέλεσης Προγράμματος Προμηθειών) και β) 18 εκτυπωτών και 8 σαρωτών αναγκαίων για την λειτουργία των υπηρεσιών του Υ.Π.ΕΝ.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

20.11.2017 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια οργάνων μέτρησης-δειγματοληψίας για τις ανάγκες του Συντονιστικού Γραφείου Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών, για τους Επιθεωρητές του ΣΕΠΔΕΜ, του Υ.Π.ΕΝ.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

08.11.2017 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και ιματισμού εργασίας, για τους Επιθεωρητές του ΣΕΠΔΕΜ, του Υ.Π.ΕΝ. για το έτος 2017  

Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

07.11.2017 Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας γραφιτών -μελανιών (toner) για τις λειτουργικές ανάγκες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ). Πρόσκληση υποβολής προσφοράς
Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών ανάθεσης
01.11.2017
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη διοργάνωση Ημερίδας για την παρουσίαση του Εθνικού Σχεδίου Περιβαλλοντικών Επιθεωρήσεων στις αρμόδιες υπηρεσίες
Πρόσκληση υποβολής προσφορών 
30.10.2017
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια συσκευών Firewall για τις ανάγκες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών
26.10.2017 Εργασίες & προμήθεια υλικών επισκευής μηχανισμών παραθύρων & αντικατάστασης  υαλοπινάκων στα Α) κτίριο επι της Αμαλιάδος 17   β) επι της Πατησίων 147 του Υ.Π.ΕΝ Πρόσκληση υποβολής προσφοράς
26.10.2017 Προμήθεια πέντε (5) τεμαχίων καταστροφέων εγγράφων Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς
24.10.2017
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια ανταλλακτικών και την παροχή εργασιών τοποθέτησης και συντήρησης - επισκευής του συστήματος συναγερμού του Κέντρου Επεξεργασίας, Ελέγχου και Πιστοποίησης Δασικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού (Κ.Ε.Ε.Π.ΔΑ.Π.Υ).

Πρόσκληση υποβολής προσφορών

Ανακοίνωση

05.10.2017
Διαγωνισμός με ανοιχτή διαδικασία σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 για την ανάδειξη Αναδόχων για την εκπόνηση της μελέτης
 
«Τεχνικός και επιστημονικός συντονισμός της εκπόνησης ΕΠΜ, σχεδίων ΠΔ και Σχεδίων Διαχείρισης για τις περιοχές του δικτύου Natura 2000».

Συγγραφή Υποχρεώσεων
Τεύχος Προεκτίμησης Αμοιβής
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)
Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων - Τεχνικών Προδιαγραφών
Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας
Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού - Ανάθεσης Μελέτης
Προσαρτήματα
Απαντήσεις σε ερωτήματα (πέμπτο αρχείο)
Ανακοίνωση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού
2η Ανακοίνωση για την αποσφράγιση των δικαιολογητικών ΕΠΜ
3η Ανακοίνωση Αποσφράγιση Δικαιολογητικών Διαγωνισμού Συντονιστή
Ανακοίνωση Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Διαγωνισμού Συντονιστή

4η Ανακοίνωση

Έγκριση Πρακτικού I 

Ανακοίνωση Επιτροπής

05.10.2017
Διαγωνισμός με ανοιχτή διαδικασία σύμφωνα με τον Ν 4412/2016 για την ανάδειξη Αναδόχων για την εκπόνηση των κάτωθι έντεκα (11) μελετών:
 
Μελέτη 1: Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.
Μελέτη 2: Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (μέρους).
Μελέτη 3: Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας (μέρους) και Κεντρικής Μακεδονίας (μέρους)
Μελέτη 4: Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Μελέτη 5: Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων νήσων.
Μελέτη 6: Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Μελέτη 7: Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Αττικής και Βορείου Αιγαίου.
Μελέτη 8: Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Μελέτη 9: Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Κρήτης.
Μελέτη 10: Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Μελέτη 11: Εκπόνηση ΕΠΜ και ΣΔ για τις περιοχές Natura 2000 Περιφέρειας Ηπείρου και Δυτ. Μακεδονίας (μέρους).

Συγγραφή Υποχρεώσεων
Τεύχος Προεκτίμησης Αμοιβής
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας (ΕΕΕΠ)
Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων - Τεχνικών Προδιαγραφών
Διακήρυξη Ανοικτής
Διαδικασίας για την επιλογή αναδόχου εκπόνησης μελέτης

Περίληψη Προκήρυξης Διαγωνισμού - Ανάθεσης Μελέτης
Προσαρτήματα
Απαντήσεις σε ερωτήματα (πέμπτο αρχείο)

Ανακοίνωση Επιτροπής παραλαβής προσφορών

Ανακοίνωση Επιτροπής αποσφράγισης φακέλων προσφορών

Ανακοίνωση Επιτροπής ολοκλήρωσης τυπικού ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής 

Ανακοίνωση Επιτροπής 

Ανακοίνωση Επιτροπής για θέματα Διαδικασιών 

Ανακοίνωση Επιτροπής για αποσφράγιση τεχνικής προσφοράς

Ανακοίνωση Επιτροπής για παραλαβή δικαιολογητικών

Ορθή Επανάληψη Ανακοίνωσης Επιτροπής για παραλαβή δικαιολογητικών

Έγκριση Πρακτικού Ι - Μελέτη 1 
Έγκριση Πρακτικού I - Μελέτη 2
Έγκριση Πρακτικού I - Μελέτη 3
Έγκριση Πρακτικού I - Μελέτη 4
Έγκριση Πρακτικού I - Μελέτη 5
Έγκριση Πρακτικού Ι - Μελέτη 6
Έγκριση Πρακτικου Ι - Μελέτη 7 
Έγκριση Πρακτικού I - Μελέτη 8
Έγκριση Πρακτικού I - Μελέτη 9
Έγκριση Πρακτικού I - Μελέτη 10
Έγκριση Πρακτικού Ι - Μελέτη 11

Ανακοίνωση Επιτροπής

Ανακοίνωση για την αποσφράγιση του φακέλου οικονομικής προσφοράς

Επικύρωση αποτελεσμάτων και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου - Μελέτη 1
Επικύρωση αποτελεσμάτων και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου - Μελέτη 3
Επικύρωση αποτελεσμάτων και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου - Μελέτη 4
Επικύρωση αποτελεσμάτων και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου - Μελέτη 5
Επικύρωση αποτελεσμάτων και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου - Μελέτη 6
Επικύρωση αποτελεσμάτων και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου - Μελέτη 7
Επικύρωση αποτελεσμάτων και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου - Μελέτη 8
Επικύρωση αποτελεσμάτων και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου - Μελέτη 9
Επικύρωση αποτελεσμάτων και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου - Μελέτη 10

11.09.2017
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΑ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LIFE ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΕΡΓΟΥ “LIFE TERRACESCAPE’’ (LIFE 16CCA/GR/000050)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στο site του Πράσινου Ταμείου (www.prasinotameio.gr)

06.09.2017 Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για τη δημοσιοποίηση - σε ημερήσιες εφημερίδες εθνικής εμβέλειας - των Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της 1ης Αναθεώρησης των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμών των 14 Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών
05.09.2017 Προμήθεια ειδών - Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός Πίνακας Διαγωνισμού
30.08.2017 Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια Γραφικής Ύλης (Κωδ. Είδους CPV30192000-1) για τις ανάγκες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το έτος 2017

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

16.08.2017
Προκήρυξη διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου ή αναδόχων που θα του/τους ανατεθεί, η Προμήθεια: α) των αναλωσίμων για τη λειτουργία των αυτόματων αναλυτών αερίων ρύπων για τους σταθμούς του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης ( ΕΔΠΑΡ) και β) των Αναλωσίμων για την λειτουργία των αυτόματων αναλυτών πτητικών οργανικών ενώσεων (ΒΤΕΧ) και της μονάδας στατικής αραίωσης του εργαστηρίου «Ποιότητας της Ατμόσφαιρας».

Απόφαση Προκήρυξης Διαγωνισμού

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης

Αλλαγή τηλεφώνου επικοινωνίας και fax
του Τμήματος Προμηθειών & Διοικητικής Μέριμνας 
 
Τηλ. : 2131513039
Fax  : 2131513152
20.07.2017
Δημόσιος Διαγωνισμός με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης "Νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό"
 
Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Προσφορών: 4 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 10:00.

Προκήρυξη -Περίληψη Διακήρυξης
Α. Διακήρυξη
Β. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (PDF) (WORD)
Γ. Έντυπο οικονομικής προσφοράς (PDF) (WORD)
Δ. Τεύχος τεχνικών δεδομένων
Ε. Συγγραφή υποχρεώσεων
ΣΤ. Τεύχος προεκτιμώμενων αμοιβών
Ζ. Υποδείγματα εγγυήσεων και δηλώσεων επαγγελματικής εμπειρίας
Ζα. Υπόδειγμα εγγυητικής καλής εκτέλεσης
Ζβ. Υπόδειγμα δηλωσης 8ετούς εμπειρίας
Ζγ. Υπόδειγμα δήλωσης ειδικής εμπειρίας
Θ. Τεύχος τεκμηρίωσης σκοπιμότητας
Ι. Τεύχος τεχνικών προδιαγραφών
Ια. Τεύχος προγράμματος εκπόνησης μελετών και χρονοδιαγράμματος

Βεβαίωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Απάντηση Ερωτημάτων σχετικά με το διαγωνισμό ΕΧΠ Τουρισμού

19.07.2017 Προμήθεια ειδών - Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός Ανακοίνωση και Τεχνικές Προδιαγραφές Διαγωνισμού
17.07.2017
Πρόσκληση υποβολής προσφορών προμήθειας USB TOKEN ψηφιακής υπογραφής για την κάλυψη αναγκών του Υπουργείου.

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς

07.07.2017
Παροχή υπηρεσιών συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης και ανανέωσης νέων εκδόσεων του λογισμικού της ηλεκτρονικής έκδοσης και διακίνησης εγγράφων DOCUTRACKS, του Υ.Π.ΕΝ. για το έτος 2017
Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς
05.07.2017
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού του Υ.Π.ΕΝ. για το έτος 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς
04.07.2017 Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4, 80 gr για τις ανάγκες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.  Πρόσκληση υποβολής προσφοράς
12.06.2017
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια Πιστοποιητικού Κρυπτογράφησης του Υπουργείου
Πρόσκληση υποβολής προσφορών
19.05.2017
Παροχή υπηρεσιών catering κατά την διάρκεια της ημερίδας με τίτλο “Βιώσιμη
κινητικότητα στους ΟΤΑ”
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
16.05.2017
Πρόσκληση υποβολής προσφορών προμήθειας υλικών καθαριότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ).
Πρόσκληση υποβολής προσφορών
11.05.2017
Πρόσκληση υποβολής προσφορών αναλωσίμων υλικών για την λειτουργία των αυτόματων αναλυτών αιωρούμενων σωματιδίων
Πρόσκληση υποβολής προσφορών
11.05.2017 Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας φακέλων με πτερύγια (κορδέλες με ειδική εκτύπωση) και αλληλογραφίας, για τις λειτουργικές ανάγκες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ) Πρόσκληση υποβολής προσφοράς
09.05.2017
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για εργασίες επισκευής έξι (6) μεταγωγέων (switch) δικτύου
Πρόσκληση υποβολής προσφορών
02.05.2017
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς που αφορά εργασίες απεντόμωσης - μυοκτονίας στα κτίρια που στεγάζουν τις υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ).
Πρόσκληση υποβολής προσφορών
05.04.2017
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για εργασίες επισκευής έξι (6) μεταγωγέων (switch) δικτύου
Πρόσκληση υποβολής προσφορών
27.03.2017
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας γνησίων τυμπάνων για τις λειτουργικές ανάγκες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ).
Πρόσκληση υποβολής προσφορών
07.03.2017
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και οθονών
Πρόσκληση υποβολής προσφορών
06.03.2017
Εργασίες προληπτικής συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών ογδόντα επτά (87) Φωτοαντιγραφικών Μηχανημάτων στα κτίρια του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το έτος 2017
Πρόσκληση υποβολής προσφορών
02.03.2017 Πρόσκληση υποβολής προσφοράς προμήθειας γραφιτών -μελανιών για τις λειτουργικές ανάγκες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ). Πρόσκληση υποβολής προσφοράς
01.03.2017
Πρόσκληση υποβολής προσφορών προμήθειας υλικών καθαριότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ).
Πρόσκληση υποβολής προσφορών
01.03.2017
Προμήθεια ενός (1) δέκτη ψηφιακής τηλεόρασης
Πρόσκληση υποβολής προσφορών
21.02.2017
Παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων κολύμβησης και ενημέρωση των ταυτοτήτων των υδάτων κολύμβησης της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την περίοδο 2017–2023
Περίληψη Διακήρυξης
14.02.2017
Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια προγράμματος Διαχείρισης Οικονομικών Υποθέσεων του Υπουργείου (τήρηση Μητρώου Δεσμεύσεων, Παρακολούθησης Δαπανών κ.ά)
Πρόσκληση υποβολής προσφορών
14.02.2017
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια καταγραφικού θερμοκρασίας – σχετικής υγρασίας του Εργαστηρίου Ποιότητας της Ατμόσφαιρας της Δ/νσης Κ.Α.Π.Α.
Πρόσκληση υποβολής προσφοράς
13.01.2017 Εργασίες προληπτικής συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών Εξήντα δύο (62) Φωτοαντιγραφικών Μηχανημάτων στα κτίρια του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το έτος 2017 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς
Ανακοίνωση Ακύρωσης Πρόσκλησης