en-USel-GR

Περιβαλλοντική πληροφορία

Η Σύμβαση του Aarhus για την πρόσβαση στις πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στην λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στην δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα έχει υπογραφεί από την Ελλάδα στις 25 Ιουνίου 1998 και κυρώθηκε από τη χώρα μας με το νόμο 3422/12-12-2005 (ΦΕΚ Α 303/13.12.2005).

Η Σύμβαση για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα  της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE) η οποία υπεγράφη στο Αarhus  της Δανίας στις 25 Ιουνίου 1998 (και  εν συνεχεία αναφέρεται ως η Σύμβαση του Aarhus) κυρώθηκε,  σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ.1 του Συντάγματος, με το νόμο 3422/12.12.2005 (ΦΕΚ Α΄ 303/13.12.2005).

Η Σύμβαση  τέθηκε σε ισχύ στις 30 Οκτωβρίου 2001 και αποτελεί αναμφίβολα το πιο αναλυτικό και νομοτεχνικά επεξεργασμένο διεθνές κείμενο που ρυθμίζει το συγκεκριμένο αντικείμενο, περιλαμβάνει 22 άρθρα και δύο Παραρτήματα και αποτελείται από τρεις πυλώνες  έκαστος των οποίων περιλαμβάνει διατάξεις που εκχωρούν διαφορετικά δικαιώματα:

Ο πρώτος πυλώνας αναφέρεται στο δικαίωμα των πολιτών να έχουν πρόσβαση στις περιβαλλοντικές πληροφορίες και μπορεί να χωριστεί σε 2 μέρη. Το πρώτο μέρος αφορά το δικαίωμα του κοινού να ζητεί πληροφορίες από τις δημόσιες αρχές και την υποχρέωση των δημοσίων αρχών να παρέχουν τις πληροφορίες αυτές (άρθρο 4). Το δεύτερο μέρος αφορά το δικαίωμα του κοινού να λαμβάνει πληροφορίες, και την υποχρέωση των δημοσίων αρχών να συλλέγουν και να διαχέουν την πληροφόρηση χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη αίτηση εκ μέρους του κοινού και καλύπτεται από το (άρθρο 5). Στις παραπάνω υποχρεώσεις των δημοσίων αρχών προβλέπονται διάφορες εξαιρέσεις όπως λόγοι εθνικής άμυνας και δημόσιας ασφάλειας, προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας κ.λ.π.

Ο δεύτερος πυλώνας αναφέρεται στην συμμετοχή του κοινού στην λήψη αποφάσεων και χωρίζεται σε 3 μέρη. Το πρώτο μέρος αφορά την συμμετοχή του κοινού, που αφορά ή εστιάζεται σε μια συγκεκριμένη δραστηριότητα (άρθρο 6). Το δεύτερο μέρος αφορά την συμμετοχή του κοινού στην προετοιμασία περιβαλλοντικών σχεδίων, προγραμμάτων και πολιτικών (άρθρο 7). Τέλος, το τρίτο μέρος αφορά την συμμετοχή του κοινού στην προετοιμασία νόμων, κανονισμών και νομικά δεσμευτικών κανόνων (άρθρο 8).

Ο τρίτος πυλώνας αναφέρεται στην πρόσβαση στην δικαιοσύνη. Ουσιαστικά θέτει σε ισχύ τους δύο προηγούμενους πυλώνες στις εθνικές νομοθεσίες και ενδυναμώνει την εφαρμογή της εθνικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας (άρθρο 9.).

Η ελληνική πολιτεία, πέραν της κύρωσης με νόμο της εν λόγω σύμβασης, προχώρησε στις ακόλουθες νομοθετικές δράσεις στο πλαίσιο εφαρμογής της σύμβασης:

 • Για την  ενσωμάτωση της Οδηγίας 2003/4 για την Πρόσβαση του κοινού στην περιβαλλοντική πληροφόρηση που είχε εκδοθεί από την Ε.Ε. για την εφαρμογή της Σύμβασης, εξέδωσε την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) υπ’αριθμ. ΗΠ 11764/653/2006 (ΦΕΚ 327Β/17-3-2006) με θέμα την πρόσβαση του κοινού στις δημόσιες αρχές για παροχή πληροφοριών σχετικά με το περιβάλλον.
   
 • Εξέδωσε την ΚΥΑ 37111/2021/2003 (ΦΕΚ Β 1391/29.09.2003) με θέμα τον Καθορισμό τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά την διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 του Νόμου 3010/2002 καθώς και την Οδηγία 2003/35 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του  Συμβουλίου
   
 • Επίσης εξέδωσε την ΚΥΑ υπ’αριθμ. 9269/470/2007 - ΦΕΚ 286 Β’/ 02.03.2007 που ενσωμάτωσε τις διατάξεις των άρθρων 3 (παρ.7) και 4 (παρ.4) της Οδηγίας 2003/35/ΕΚ όσον αφορά τα μέσα ένδικης προστασίας του κοινού κατά πράξεων ή παραλείψεων της Διοίκησης σχετικά με θέματα ενημέρωσης και συμμετοχής του κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων .

Η υπηρεσία Διεθνών Δραστηριοτήτων & Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει ορισθεί ως εθνικό εστιακό σημείο για την σύμβαση Aarhus. Στο πλαίσιο αυτό παρακολουθεί και συμμετέχει στις κυριότερες διεθνείς και ευρωπαϊκές συναντήσεις της Σύμβασης. Παράλληλα έχει ήδη εκπονήσει την πρώτη εθνική έκθεση για την εφαρμογή της Σύμβασης Aarhus στην Ελλάδα συντονίζοντας όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες και υπουργεία προς τον σκοπό αυτό και αποστέλλοντάς την προς την Γραμματεία της Σύμβασης Aarhus στη Γενεύη. Eπί πλέον έχει συντάξει την πρώτη Εθνική Έκθεση για την Οδηγία 2003/4 για την πρόσβαση του κοινού στην περιβαλλοντική πληροφόρηση και την έχει αποστείλει προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο πλαίσιο της Σύμβασης Aarhus λειτουργεί και ο «Ενημερωτικός Μηχανισμός Σύμβασης Aarhus» του Εθνικού Δικτύου Πληροφοριών Περιβάλλοντος.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ - ΜΗΤΡΩΟ EUREGISTRY (EU Registry on Industrial Sites) (Διοικητικές Πληροφορίες)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) διαχειρίζεται διάφορα συστήματα αναφοράς/μητρώα ένα εκ των οποίων είναι το ‘EU Registry’. Με αυτό παρέχονται διοικητικές πληροφορίες για τις εγκαταστάσεις οι οποίες εμπίπτουν στην Οδηγία IED και στον Κανονισμό (E-PRTR), και σχετίζονται με την περιβαλλοντική αδειοδότησή τους.

Συνεπώς, οι φορείς εκμετάλλευσης των δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στην Οδηγία IED (συμπεριλαμβανομένων και των εγκαταστάσεων που εμπίπτουν στο Κεφάλαιο ΙΙΙ της Οδηγίας IED – εγκαταστάσεις LCP- Large Combustion Plants) και στον Κανονισμό 166/2006/ΕΚ (E-PRTR) οφείλουν να υποβάλλουν μέχρι την 31η Μαρτίου κάθε έτους, ηλεκτρονικά στη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (Λ. Αλεξάνδρας 11, Αθήνα Τ.Κ. 114 73, τηλ.2106417700, 2106417807) ηλεκτρονική διεύθυνση: euregistry.gr@prv.ypeka.gr, συμπληρωμένη την συνημμένη φόρμα (αρχείο excel) σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο εγχειρίδιο (manual), με τα στοιχεία της εγκατάστασής τους για το προηγούμενο έτος, συμπληρωμένη σύμφωνα με την Εκτελεστική Απόφαση 2018/1135/EE.

Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο της αναφοράς του EU Registry, θα πρέπει μεταξύ άλλων, να συλλεχθούν «Πληροφορίες σχετικά με τις επιτόπιες προληπτικές, τακτικές και έκτακτες επιθεωρήσεις (παρ.2 του άρθρου 20 Ν.4014/2011), που έχουν πραγματοποιηθεί σε εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2010/75/ΕΕ» (Παράρτημα Ι της ΚΥΑ 36060/2013).

Στο εξής και προκειμένου να συλλέγονται τα σχετικά στοιχεία ώστε η χώρα μας να ανταποκρίνεται εγκαίρως στις υποχρεώσεις της προς την Ε.Ε., οι υπηρεσίες της παρ. 3 του άρθρου 20 του Ν.4014/2011, οφείλουν να συμπληρώνουν έως τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους (με στοιχεία του προηγούμενου έτους) αρχείο excel με τις επιθεωρήσεις που έχουν πραγματοποιήσει σε εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2010/75/ΕΕ και να την αποστέλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση euregistry.gr@prv.ypeka.gr (με θέμα: Επιθεωρήσεις Εγκαταστάσεων Παραρτήματος Ι της Οδηγίας 2010/75/ΕΕ).

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ - Πρωτόκολλο PRTR – LCP ( E-PRTR and LCP Integrated Data Reporting ) (Ποιοτικές και Ποσοτικές Πληροφορίες)

 1. E-PRTR
  Σε ειδική συνάντηση των Μελών της Σύμβασης του Aarhus το 2003 στο Κίεβο, αποφασίστηκε η δημιουργία του Πρωτοκόλλου του Μητρώου Έκλυσης και Μεταφοράς Ρύπων-ΜΕΜΡ (Pollutant Release and Transfer Register-PRTR), το οποίο υπάγεται στην Οικονομική Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE). Το ΜΕΜΡ είναι μια περιβαλλοντική βάση δεδομένων που περιλαμβάνει στοιχεία εκπομπών (στον αέρα, στα ύδατα και στο έδαφος) και μεταφοράς, εκτός του γηπέδου των εγκαταστάσεων, συγκεκριμένων ρύπων από ορισμένες δραστηριότητες. Μέχρι σήμερα το παραπάνω Πρωτόκολλο έχει υπογραφεί από 36 Κράτη Μέλη και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξέδωσαν τον Κανονισμό 166/2006/ΕΚ με τον οποίο θεσπίζεται το Ευρωπαϊκό Μητρώο Έκλυσης και Μεταφοράς Ρύπων-Ε ΜΕΜΡ (European Pollutant Release and Transfer Register-E PRTR), προκειμένου να εφαρμοστεί το Πρωτόκολλο της UNECE από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
 2. LCP- Large Combustion Plants
  Βάσει του άρθρου 72 παράγραφος 1 της οδηγίας 2010/75/ΕΕ ( άρθρο 57 της ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013 (Β 1450). ), τα κράτη μέλη πρέπει να καθιστούν τις πληροφορίες, που αφορούν στην εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας, διαθέσιμες σε ηλεκτρονική μορφή. Προκειμένου η χώρα να ανταποκριθεί στις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις, οφείλει να συγκεντρώνει και να αναφέρει στην Ε.Ε. εξειδικευμένες περιβαλλοντικές πληροφορίες από τους εμπλεκόμενους φορείς.
  Συνεπώς, οι φορείς εκμετάλλευσης των δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στον Κανονισμό 166/2006/ΕΚ, καθώς και οι φορείς εκμετάλλευσης των δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο Κεφάλαιο ΙΙΙ της Οδηγίας 2010/75/ΕΕ – εγκαταστάσεις LCP- Large Combustion Plants οφείλουν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (Λ. Αλεξάνδρας 11, Αθήνα Τ.Κ. 114 73, τηλ.2106417700, 2106417807) ηλεκτρονική διεύθυνση: eprtr.registry@prv.ypeka.gr, το ερωτηματολόγιο (doc, pdf), συμπληρωμένο σύμφωνα με τον Κανονισμό και τα εκάστοτε κατευθυντήρια έγγραφα,. Επίσης, από το έτος 2020 και μετά την εφαρμογή της Εκτελεστικής Απόφασης (ΕΕ) της Επιτροπής 2019/1741 της 23ης Σεπτεμβρίου 2019, οι φορείς εκμετάλλευσης των δραστηριοτήτων θα πρέπει να συμπληρώνουν πρόσθετες πληροφορίες, που ζητούνται από την εκτελεστική απόφαση σε πρόσθετο αρχείο.
  Τα στοιχεία των ετήσιων εκθέσεων που υποβάλλει η χώρα στο Ε-ΜΕΜΡ είναι δημοσιοποιημένα στην ιστοσελίδα του Ε-ΜΕΜΡ, και στην ιστοσελίδα του ΕΙΟΝΕΤ, με ελεύθερη πρόσβαση για το κοινό.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ – Πληροφορίες σχετικά με τις μονάδες αποτέφρωσης και συναποτέφρωσης αποβλήτων με ονομαστική ωριαία δυναμικότητα μικρότερη των 2 τόνων και σχετικά με τις εγκαταστάσεις που καλύπτονται από το κεφάλαιο V της Οδηγίας 2010/75/ΕΕ (Ειδικές Διατάξεις για τις εγκαταστάσεις και τις δραστηριότητες που χρησιμοποιούν οργανικούς διαλύτες)». MS implementation of IED (Annex II of Commission Implementing Decision 2018/1135)

Κατόπιν της Εκτελεστικής Απόφασης (ΕΕ) 2018/1135 προκύπτει για τη χώρα μας η άμεση υποχρέωση συλλογής περιβαλλοντικής πληροφορίας από τους διάφορους εμπλεκόμενους φορείς.

Στο πλαίσιο της αναφοράς στοιχείων θα πρέπει μεταξύ άλλων να συλλέγονται «Πληροφορίες σχετικά με τις μονάδες αποτέφρωσης και συναποτέφρωσης αποβλήτων με ονομαστική ωριαία δυναμικότητα μικρότερη των 2 τόνων και σχετικά με τις εγκαταστάσεις που καλύπτονται από το κεφάλαιο V της Οδηγίας 2010/75/ΕΕ (Ειδικές Διατάξεις για τις εγκαταστάσεις και τις δραστηριότητες που χρησιμοποιούν οργανικούς διαλύτες)».

Για τον λόγο αυτό και βάσει της παραγράφου 8.1 του άρθρου 51 της ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013 (Β 1450), θα πρέπει οι αρμόδιες περιβαλλοντικές αρχές (ΔΙΠΑ/ΥΠΕΝ για δραστηριότητες υποκατηγορίας Α1, Δ/νσεις Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για δραστηριότητες υποκατηγορίας Α2 και οι αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες της Περιφέρειας για τα έργα κατηγορίας Β, βάσει Ν. 4014/11) να συμπληρώσουν τη συνημμένη φόρμα (αρχείο excel) με στοιχεία που αφορούν σε εγκαταστάσεις, των οποίων η αδειοδότηση εμπίπτει στις αρμοδιότητές τους.

Συγκεκριμένα:

Α. Όσον αφορά τις εγκαταστάσεις αποτέφρωσης/ συναποτέφρωσης αποβλήτων με ονομαστική ωριαία δυναμικότητα μικρότερη των 2 τόνων, οι υπηρεσίες θα συμπληρώνουν έναν κατάλογο που θα περιλαμβάνει υποχρεωτικά την επωνυμία της εγκατάστασης, τις συντεταγμένες (WGS 84), την ακριβή ποσότητα και το είδος των αποβλήτων (επικίνδυνα ή μη επικίνδυνα απόβλητα) που οδηγήθηκαν προς αποτέφρωση/συναποτέφρωση) (ένα αρχείο excel κατ΄ έτος).

Β. Όσον αφορά τις εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στο κεφάλαιο V της ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013 (Ειδικές Διατάξεις για τις εγκαταστάσεις και τις δραστηριότητες που χρησιμοποιούν οργανικούς διαλύτες), οι υπηρεσίες θα συμπληρώνουν υποχρεωτικά την επωνυμία της εγκατάστασης, τις συντεταγμένες (WGS 84) (προαιρετικά), την υπαγωγή στην περίπτωση της παρ. 1 α)αα ή της παρ. 1 α)ββ του άρθρου 51 της τυχόν χορηγηθείσες παρεκκλίσεις σύμφωνα με τις παρ.1.1 ή/και παρ.1.2 του άρθρου 51 της ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013 (Β 1450).

Οι συμπληρωμένες φόρμες (αρχείο excel) να αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση euregistry.gr@prv.ypeka.gr (με θέμα: Μονάδες αποτέφρωσης και συναποτέφρωσης αποβλήτων – Οργανικοί Διαλύτες) Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (Λ. Αλεξάνδρας 11, Αθήνα Τ.Κ. 114 73, τηλ.2106417700, 2106417807).

Στο εξής και προκειμένου να συλλέγονται τα σχετικά στοιχεία ώστε η χώρα μας να ανταποκρίνεται εγκαίρως στις υποχρεώσεις της προς την Ε.Ε. οι υπηρεσίες της παρ. 8.1 του άρθρου 51 της ΚΥΑ 36060/1155/Ε.103/2013 (Β 1450), οφείλουν να συμπληρώνουν τη συνημμένη φόρμα (αρχείο excel) έως τις 31 Ιανουαρίου κάθε έτους (με στοιχεία του προηγούμενου έτους ), σε περίπτωση διαφοροποίησης των στοιχείων σε σχέση με το προηγούμενο έτος αναφοράς (π.χ. προσθήκη νέων εγκαταστάσεων, τροποποίηση δυναμικότητας υφιστάμενων μονάδων αποτέφρωσης και συναποτέφρωσης αποβλήτων, παύση λειτουργίας υφιστάμενων εγκαταστάσεων, αλλαγή επωνυμίας κ.λπ.) και να την αποστέλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση euregistry.gr@prv.ypeka.gr (με θέμα: Μονάδες αποτέφρωσης και συναποτέφρωσης αποβλήτων – Οργανικοί Διαλύτες) Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (Λ. Αλεξάνδρας 11, Αθήνα Τ.Κ. 114 73, τηλ.2106417700, 2106417807).

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ - ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Οκτωβρίου 2014 για τον καθορισμό του είδους, του μορφότυπου και της συχνότητας παροχής των πληροφοριών που θα διατίθενται από τα κράτη μέλη σχετικά με τις τεχνικές ολοκληρωμένης διαχείρισης εκπομπών που εφαρμόζονται σε διυλιστήρια πετρελαίου και αερίου, σύμφωνα με την οδηγία 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου- Integrated emission management techniques applied in mineral oil and gas refineries under IED (Commission Implementing Decision 2014/768/EU).

Το είδος των πληροφοριών που πρέπει να διατίθενται από τα κράτη μέλη, σε σχέση με την εφαρμογή των τεχνικών ολοκληρωμένης διαχείρισης εκπομπών που περιγράφονται στο εγχειρίδιο βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών (ΒΔΤ 57 και 58) για τη διύλιση πετρελαίου και αερίου, θα πρέπει να περιλαμβάνουν την περιγραφή των κύριων χαρακτηριστικών σχεδιασμού των τεχνικών που εφαρμόζονται, τις συναφείς οριακές τιμές εκπομπής που έχουν καθοριστεί, καθώς και το σχετικό σύστημα παρακολούθησης και τα αποτελέσματά του.

Σύμφωνα με το άρθρο 72 παράγραφος 1 της οδηγίας 2010/75/ΕΕ, η χώρα μας υποχρεούται να παρέχει τις πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών σε ηλεκτρονική μορφή. Για να διασφαλιστεί η συνέπεια και η συνοχή των παρεχόμενων πληροφοριών, η χώρα θα πρέπει να χρησιμοποιεί τον ηλεκτρονικό μορφότυπο για την υποβολή εκθέσεων που έχει αναπτυχθεί για τον σκοπό αυτό, από την Επιτροπή και επικουρούμενη από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος.

Συνεπώς, οι φορείς εκμετάλλευσης διυλιστηρίων πετρελαίου και αερίου που εμπίπτουν στο Παράρτημα Ι της Οδηγίας 2010/75/ΕΕ) οφείλουν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά στη Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (Λ. Αλεξάνδρας 11, Αθήνα Τ.Κ. 114 73, τηλ.2106417700, 2106417807) ηλεκτρονική διεύθυνση: euregistry.gr@prv.ypeka.gr, με θέμα: «ΒΔΤ- Διυλιστήρια πετρελαίου και αερίου» συμπληρωμένα τα στοιχεία που περιγράφονται στην ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Οκτωβρίου 2014 ().

Εκθέσεις Σύμβασης Aarhus

Έκθεση SOER 2010 - Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος

Θεματικές Εκθέσεις – Αγγλικά

Άλλες Εκθέσεις

Ανακοινώσεις

bostanci escort
Swiss Replica watches
bedava bonus veren siteler
olgun porno
bonusdolu.com
antalya escort
xxx fox vidos old woman fuck hard
bodrum escort
porno
pornolar