en-USel-GR

e-Υπηρεσίες

Πρόσβαση σε πληροφοριακά συστήματα και διαδικτυακούς τόπους του Υπουργείου


Είσοδος στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων - (wrm.ypeka.gr)   Ηλεκτρονική υπηρεσία διαχείρισης Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ) 4ου επιπέδου

Είσοδος στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο - (eprm.ypen.gr) Ηλεκτρονική υπηρεσία περιβαλλοντικής αδειοδότησης (4ου επιπέδου)

Είσοδος στο Μητρώο Δασικών Συνεταιρισμών Ηλεκτρονική Υπηρεσία Διαχείρισης Μητρώου 4ου επιπέδου

 Διαδικτυακή υπηρεσία (Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων,  Βάση Δεδομένων Παρακολούθησης Λειτουργίας)

Έκδοση κάρτας κυκλοφορίας εντός δακτυλίου Αθήνας - (Ηλεκτρονική υπηρεσία 4ου επιπέδου)

Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων
Αναρτώνται οι Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) καθώς και οι αποφάσεις ανανέωσης, παράτασης ισχύος ή τροποποίησής τους, για τα έργα και τις δραστηριότητες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, των οποίων η κατασκευή ή λειτουργία δύναται να έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19α του N.4014/2011

Πληροφοριακό Σύστημα Παρακολούθησης F-GASES & ODS
Καταγραφή και υποβολή στοιχείων συντήρησης και τεχνικών εργασιών, συστημάτων και εξοπλισμού που λειτουργούν με φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος
 
Δελτία Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης    Ενημέρωση σε χάρτη 
Το ημερήσιο Δελτίο Τιμών, καθημερινά στις 14:00, δίνει πληροφορίες για την κατάσταση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, στην Αττική και τα Οινόφυτα Βοιωτίας, από το δίκτυο των σταθμών του Υ.Π.Ε.Κ.Α. Επίσης γίνεται ενημέρωση του κοινού, σε περίπτωση υπερβάσεων των ορίων Συναγερμού και Ενημέρωσης, για τις τιμές του Όζοντος.
 
Αρχείο Παραδοσιακών Οικισμών & Διατηρητέων Κτιρίων - http://estia.minenv.gr/
Περιλαμβάνει τους Παραδοσιακούς Οικισμούς και τα Διατηρητέα Κτίρια που αξιολογήθηκαν από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου και προστατεύονται με Προεδρικά Διατάγματα ή Αποφάσεις Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. (και παλαιότερα Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε, Υ.Χ.Ο.Π, Υ.Δ.Ε.). Μέσω του Αρχείου το κοινό έχει πρόσβαση σε βασικά στοιχεία που σχετίζονται με το προστατευόμενο αντικείμενο (ΦΕΚ χαρακτηρισμού, περιγραφή κ.α.)
 
Διαχείριση Μητρώου Σημείων Υδροληψίας Χώρας  - ( Ηλεκτρονική υπηρεσία 4ου επιπέδου)

Ανάρτηση Πράξεων χαρακτηρισμού Δασικών εκτάσεων από τις Δασικές υπηρεσίες της χώρας   

Θεματικός δικτυακός τόπος Διαβούλευσης των Σχεδίων Διαχείρισης των υδατικών πόρων της χώρας
 
Εθνικό Πληροφοριακό Σύστημα για την Ενέργεια
Σκοπός του Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος για την Ενέργεια (Ε.Π.Σ.Ε.) του ΥΠΕΚΑ, είναι η ανάπτυξη υποδοµής για τη δημιουργία υπηρεσιών Παροχής Ενεργειακών Πληροφοριών στο κοινό καθώς και η δημιουργία ενός υπολογιστικού εργαλείου για την υποστήριξη λήψης αποφάσεων σε θέµατα Ενεργειακής Πολιτικής και Σχεδιασµού.
 
Διαδικτυακή Πύλη Γεωχωρικών Πληροφοριών - Ανοικτά Δεδομένα
Δημιουργήθηκε με σκοπό την διάχυση γεωχωρικών πληροφοριών, που αφορούν σε φαινόμενα του φυσικού και αστικού περιβάλλοντος με τη μορφή «χαρτών». Τα εν λόγω φαινόμενα αποτελούν αντικείμενο μελέτης και παρέμβασης των θεματικών υπηρεσιών του ΥΠΕΝ.

Γεωπύλη Inpsire 

Μέσω της Γεωπύλης δίνεται πρόσβαση σε γεωχωρικά δεδομένα και στα μεταδεδομένα αυτών παραγόμενα από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.) μέσω διαδικτυακών υπηρεσιών αναζήτησης, απεικόνισης και τηλεφόρτωσης στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 3882/2010 (ΦΕΚ 166 Α') «Εθνική Υποδομή Γεωχωρικών Πληροφοριών - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2007/2/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14 ης Μαρτίου 2007 (INSPIRE)».

Ηλεκτρονική Διαδικτυακή Υπηρεσία Θέασης Ορθοφωτογραφιών
Περιήγηση σε χαρτογραφικό υλικό όλης της χώρας μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας της Κτηματολόγιο ΑΕ. Οι φωτογραφίες είναι αποτέλεσμα λήψεων της περιόδου 2007-2009 από αεροπλάνο ή δορυφόρο (ορθοφωτογραφίες), σε πολύ υψηλή ανάλυση και αφορούν στο σύνολο της ελληνικής επικράτειας. Εξαιρούνται ορισμένες παραμεθόριες περιοχές και ορισμένες διαβαθμισμένες εγκαταστάσεις.
 
Natura 2000 Map Viewer- Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Η γεωγραφική απεικόνιση του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου περιοχών Natura 2000. Με την εφαρμογή αυτή μπορεί κανείς να εντοπίσει τις περιοχές Natura 2000 στο χάρτη, να τις αναζητήσεις καταχωρώντας ένα τοπωνύμιο, να αναζητήσει συγκεκριμένα είδη χλωρίδας και πανίδας και να συλλέξει πληροφορίες για τις περιοχές αυτές.
 
Eye on Earth - Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος
Τo Eye on Earth είναι μια αμφίδρομη επικοινωνιακή πλατφόρμα για το περιβάλλον που συνδυάζει τις επιστημονικές πληροφορίες με τις διαπιστώσεις και τις παρατηρήσεις εκατομμυρίων ανθρώπων. Μπορείτε να δείτε την ποιότητα του αέρα και των υδάτων κολύμβησης στα περισσότερα μέρη της Ευρώπης καθώς και να παρέχετε τις δικές σας διαπιστώσεις.
 
Σύστημα Πληροφοριών για την Bιοποικιλότητα στην Ευρώπη (Biodiversity Information System for Europe - BISE)
Ένα ενιαίο σημείο εισόδου για δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με τη βιοποικιλότητα στην Ευρωπαϊκής Ένωση. Το BISE θα συγκεντρώνει στοιχεία σχετικά με τη βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων, θα τα συνδέει με τις σχετικές πολιτικές και τα περιβαλλοντικά κέντρα δεδομένων μαζί με εκτιμήσεις και συμπεράσματα ερευνών από διάφορες πηγές.
 
Ευρωπαική Γεωπύλη INSPIRE
Στο πλαίσιο της Οδηγίας για την Υποδομή για τη Χωρική Πληροφορία στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (INSPIRE), η γεωπύλη INSPIRE παρέχει τη δυνατότητα αναζήτησης χωρικών συνόλων δεδομένων και χωρικών υπηρεσιών δεδομένων και ανάλογα με τους περιορισμούς πρόσβασης που υφίστανται, την θέαση και τηλεφόρτωση χωρικών συνόλων δεδομένων των Κρατών Μελών της Ε.Ε. Η Οδηγία INSPIRE στοχεύει στο να καταστήσει διαθέσιμη την σχετική, εναρμονισμένη και ποιοτική γεωγραφική πληροφορία προκειμένου να υποστηρίξει τη διαμόρφωση, υλοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση πολιτικών και δραστηριοτήτων με άμεσο ή έμμεσο αντίκτυπο στο περιβάλλον. 

bostanci escort
Swiss Replica watches
bedava bonus veren siteler
olgun porno
bonusdolu.com
antalya escort
xxx fox vidos old woman fuck hard
bodrum escort
porno
pornolar